PKO Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Dlaczego warto?

 

Skorzystaj z ulgi podatkowej

PKO Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (PKO IKZE) oferowane przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną daje Ci możliwość długoterminowego oszczędzania i skorzystania co roku z ulgi podatkowej.

Zalety:

  • Dwa limity wpłat na IKZE w 2021 roku.

Limit podstawowy wpłat na IKZE wynosi 1,2-krotność prognozowanego wynagrodzenia, czyli roczna maksymalna kwota wpłat, będzie w tym przypadku wynosić 6 310,80 zł.

Maksymalna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego za 2021 rok, przy wpłacie pełnego limitu podstawowego, może wynieść:
1 072,84 zł – przy dochodzie opodatkowanym według stawki 17%,
2 019,46 zł – przy dochodzie opodatkowanym według stawki 32%.

Limit wpłat na IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, jest wyższy i wynosi 1,8-krotność prognozowanego wynagrodzenia,  maksymalnie 9 466,20 zł.

Maksymalna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego za 2021 rok, przy wpłacie pełnego zwiększonego limitu, może wynieść:
1 609,25 zł– przy dochodzie opodatkowanym według stawki 17%,
1 798,58 zł– przy dochodzie opodatkowanym według stawki 19%,
3 029,18 zł – przy dochodzie opodatkowanym według stawki 32%.

  • elastyczność wpłat. Minimalna kwota wpłaty to 50 zł. Środki możesz wpłacać w dogodnym dla siebie terminie, zależnie od swojej sytuacji finansowej.
  • zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wypłacanych środków. Preferencyjny podatek, w wysokości 10% kwoty wypłacanych z IKZE środków, przysługuje pod warunkiem ukończenia przez oszczędzającego 65 lat i wpłacania środków przez minimum 5 dowolnie wybranych lat.
  • dostępność środków w każdym momencie. Środki zgromadzone na IKZE możesz też wypłacić przed osiągnieciem 65 lat i niezależnie od liczby lat, w których dokonywałeś wpłat. W takiej sytuacji zapłacisz od nich podatek dochodowy, którego wysokość jest zależna od skali podatkowej, w której się rozliczasz, tj. 17 lub 32%.
  • dziedziczenie zgromadzonych środków. Spadkobiercy i osoby uprawnione do otrzymania środków z IKZE, dokonujące ich wypłaty, płacą 10% zryczałtowany podatek dochodowy. Przeniesienie środków na własne IKZE odracza moment zapłaty podatku do czasu wypłaty środków.

Kto może skorzystać z ulgi

Z ulgi podatkowej na IKZE może skorzystać każda osoba fizyczna rozliczająca się podatkowo w Polsce na zasadach ogólnych, ryczałtu i podatku liniowego.

INFORMACJA O ZMIANIE PRZEPISÓW:

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego („Ustawa o IKE/IKZE"), wprowadzająca (w art. 13a ust. 1a) drugi, zwiększony limit wpłat na indywidulane konta zabezpieczenia emerytalnego („IKZE"), który będzie przysługiwał osobom prowadzącym pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wpłaty w ramach tego podwyższonego limitu nie mogą przekroczyć w roku kalendarzowym kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z literalnym brzmieniem przywołanego wyżej przepisu Ustawy o IKE/IKZE, warunkiem skorzystania z podwyższonego limitu wpłat na IKZE jest prowadzenie działalności pozarolniczej w dacie dokonania każdej z wpłat na IKZE ponad limit wpłat wynikający z art. 13a ust. 1 Ustawy o IKE/IKZE, tj. kwotę odpowiadającą 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

W związku z opisaną wyżej zmianą przepisów, PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny prowadzący PKO IKZE, wprowadza dwa dodatkowe formularze dla Oszczędzających na PKO IKZE, którzy są uprawnieni i chcą dokonywać wpłat na PKO IKZE w ramach opisanego wyżej podwyższonego limitu wpłat:
1) formularz zawierający oświadczenie Oszczędzającego dot. prowadzenia przez niego pozarolniczej działalności w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
2) formularz zawierający oświadczenie Oszczędzającego dot. zmiany w zakresie prowadzenia przez niego działalności pozarolniczej, o której poinformował w oświadczeniu złożonym na formularzu wskazanym w pkt. 1 powyżej.

Informujemy, że warunkiem dokonania wpłaty / wpłat na PKO IKZE zgodnie z podwyższonym limitem, jest złożenie oświadczenia o treści zgodnej z formularzem, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.

Rachunek do wpłat na PKO IKZE

Numer rachunku bankowego PKO DFE, na który należy dokonywać wpłat indywidualnych na PKO IKZE:

39 1140 1010 0000 5382 4100 1003

Nazwa odbiorcy: PKO DFE

Adres odbiorcy: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko oraz PESEL bądź numer rachunku w PKO IKZE

Przystąp do PKO DFE za pośrednictwem naszej strony internetowej i otwórz rachunek PKO IKZE, kierując się poniżej opisaną instrukcją.

Wypełnienie formularza zajmie ok. 5 minut. Do wypełnienia formularza prosimy przygotować dowód osobisty lub paszport oraz numer PESEL, nr rachunku bankowego, dodatkowo dane osób uprawnionych do dziedziczenia środków.

Krok 1

Wypełnij elektroniczny formularz umowy o prowadzenie PKO IKZE na stronie przystąp on-line do IKZE. Do wypełnienia formularza prosimy przygotować dowód osobisty lub paszport, numer PESEL i nr rachunku bankowego oraz dane osób uprawnionych do dziedziczenia środków (pesel, adres zamieszkania).

Krok 2

Wypełniony formularz elektroniczny zostanie przesłany do agenta transferowego.

Krok 3

Przesłany formularz umowy zostanie zweryfikowany pod względem poprawności danych, następnie wydrukowany w dwóch egzemplarzach i przesłany pod wskazany adres.
Prosimy podpisać obydwa egzemplarze umowy i przesłać w kopercie zwrotnej (opłaconej przez adresata) pod adres:

PKO BP Finat Sp. z o.o.
ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa

 

Krok 4

Następnie umowa zostanie podpisana przez Przedstawiciela Funduszu i jeden egzemplarz zostanie odesłany do Ciebie.

Po otwarciu Rachunku PKO IKZE prześlemy pod wskazany w umowie adres korespondencję z numerem rachunku, numerem Oszczędzającego i numerem PIN potrzebnymi do zalogowania w systemie.

W przypadku wypełnienia formularza w wersji pdf. prosimy o wydrukowanie, podpisanie obydwu egzemplarzy i odesłanie pod adres:

PKO BP Finat Sp. z o.o.
ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa

Pliki do pobrania

loaderek.gifoverlay.png