Prawa i obowiązki Oszczędzającego i Funduszu

Prawa i obowiązki Oszczędzającego

PrawaObowiązki
Oszczędzający może w każdej chwili poprosić o przesłanie informacji o stanie środków na rachunku. Informację taką powinien otrzymać w terminie 14 dni.Oszczędzający powinien poinformować Fundusz o każdej zmianie danych osobowych lub adresu zamieszkania z określeniem ulicy, numeru mieszkania lub domu, miejscowości, kodu pocztowego, poczty i kraju.
Oszczędzający ma prawo do wskazywania i zmiany dyspozycji w zakresie osób uprawnionych do dziedziczenia środków na wypadek śmierci. Dyspozycja w tej sprawie wymaga formy pisemnej. Można skorzystać z „Formularza zmiany danych na rachunku IKZE”.Oszczędzający będący rezydentem podatkowym obcego państwa powinien dołączyć do umowy certyfikat rezydencji podatkowej oraz certyfikat rezydencji podatkowej osób uprawnionych.
Oszczędzający może w każdej chwili poprosić o przesłanie aktualnego Prospektu informacyjnego PKO DFE, który powinien otrzymać w terminie 30 dni.Obowiązek kontrolowania indywidualnego limitu wpłat na IKZE.
Oszczędzający ma prawo złożyć wniosek o wypłatę środków zgromadzonych na IKZE. Prawo do wypłaty ma Oszczędzający, który osiągnął wiek 65 lat i dokonywał wpłat na IKZE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych. Wypłata może nastąpić również na wniosek osoby uprawnionej lub spadkobiercy, w przypadku śmierci Oszczędzającego. 
Oszczędzający ma prawo ubiegać się o zwrot środków zgromadzonych na IKZE. Zwrot środków zgromadzonych na IKZE następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKZE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub do wypłaty transferowej. Przedmiotem zwrotu jest całość środków zgromadzonych na IKZE. 
Oszczędzający ma prawo do zmiany instytucji finansowej prowadzącej jego IKZE. 

Obowiązki informacyjne Funduszu

Raz w roku, w terminie 3 (trzech) tygodni od dnia zatwierdzenia przez Towarzystwo rocznego sprawozdania finansowego Funduszu, Fundusz ogłasza w dzienniku o zasięgu krajowym prospekt informacyjny zawierający Statut, informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej Funduszu oraz zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe Funduszu. Dziennikiem o zasięgu krajowym przeznaczonym do ogłoszeń prospektu informacyjnego Funduszu jest Dziennik „Gazeta Prawna”.

Fundusz przesyła każdemu członkowi Funduszu w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej jednak niż co 12 (dwanaście) miesięcy, informację o środkach znajdujących się na rachunku członka, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, a także o wynikach działalności lokacyjnej Funduszu. Informacja jest przesyłana w trybie i formie uzgodnionych z Oszczędzającym, przy czym mogą być stosowane:

  1. forma pisemna, przy użyciu przesyłki listowej, na adres wskazany przez członka Funduszu;
  2. forma elektroniczna, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego Funduszu, na wskazany przez Oszczędzającego adres poczty elektronicznej.

Na żądanie Oszczędzającego, Fundusz zobowiązany jest udzielić mu informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego rachunku.
Fundusz będzie przesyłał Oszczędzającemu informacje o zmianie Regulaminu lub Tabeli Opłat.

loaderek.gifoverlay.png