Wypłata środków po zmarłym Oszczędzającym na IKZE

W celu zgłoszenia śmierci Oszczędzającego na IKZE należy przesłać pisemną informację oraz załączyć odpis skrócony aktu zgonu pod adres:

PKO BP Finat sp. z o.o.
ul. Chmielna 89
00-805 Warszawa

Powyższe dokumenty można również wysłać pocztą elektroniczną na adres: bok@pkopte.pl

lub na numer faksu: 22 580 23 80.

Do zgłoszenia śmierci Oszczędzającego można wykorzystać ,,Formularz zgłoszenia zgonu Oszczędzającego w PKO DFE".

Prosimy o potwierdzenie własnoręczności złożonego na dyspozycji wypłaty podpisu oraz kopii wymaganych dokumentów za zgodność z oryginałem poprzez kontakt z jednym z naszych Dystrybutorów, notarialnie lub w urzędzie administracji państwowej.


Klienci, którzy mają trudności z uzyskaniem potwierdzenia własnoręczności złożonego na dyspozycji podpisu mogą przekazać do Funduszu kserokopię dokumentu tożsamości oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie.

loaderek.gifoverlay.png