Ochrona Danych Osobowych

Informacja Administratora danych

Zakres zastosowania Rozporządzenia RODO

Przetwarzanie danych osobowych w PKO BP BANKOWY Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym S.A., PKO BP Bankowym Otwartym Funduszu Emerytalnym oraz PKO Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „Rozporządzenie RODO”.

 

Administrator danych

  1. PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  2. PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny
  3. PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Zgodnie z Rozporządzeniem RODO administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

 

Inspektor ochrony danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia RODO administrator danych:

  1. PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  2. PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny
  3. PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny

 

wyznaczył inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia RODO.

 

W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany, wspólny dla ww. administratorów, adres e-mail: IOD@pkopte.pl

 

Osoby, których dane dotyczą, a których administratorem danych jest, odpowiednio, PKO BP BANKOWY PTE S.A., PKO BP Bankowy OFE lub PKO DFE, mogą także kontaktować z inspektorem ochrony danych pisemnie na wspólny dla ww. administratorów adres:

Inspektor Ochrony Danych

PKO BP BANKOWY PTE S.A.

ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

 

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia RODO inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

loaderek.gifoverlay.png