PKO Indywidualne Konto Emerytalne

Dlaczego warto?

Ulga podatkowa związana z IKE

Taką możliwość uzyskuje się w chwili ukończenia 60 lat lub nabycia uprawnień emerytalnych i ukończenia 55 roku życia, pod warunkiem, że wcześniej, w co najmniej pięciu latach kalendarzowych, dokonywane były jakiekolwiek wpłaty.

Limit wpłat na IKE

W przypadku IKE limit jest ustalony każdego roku "Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne" i nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2015 roku jest to 11 877 zł.

Elastyczność wpłat

PKO IKE daje szerokie możliwości decydowania o kwotach i częstotliwości wpłat na rachunek. Wpłacasz z dowolną częstotliwością. W zależności od swojej sytuacji finansowej wybierasz dogodny dla Ciebie termin.

Dziedziczenie i ulga podatkowa

Osoby uprawnione do dziedziczenia nie płacą podatku od uzyskanego w ten sposób dochodu.

Transfer oszczędności z innego IKE lub PPE

Do PKO IKE można przenieść środki zgromadzone w innym IKE lub PPE (pracowniczym programie emerytalnym). W takim przypadku nie trzeba płacić podatku dochodowego, a instytucja ma prawo naliczyć dodatkową opłatę tylko w przypadku, gdy rezygnujemy z jej usług przed upływem roku od dnia podpisania umowy.

Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji Oszczędzającego albo Osoby Uprawnionej, po uprzednim zawarciu, z inną instytucją finansową, umowy o prowadzenie IKE albo po przystąpieniu do programu emerytalnego i okazaniu Funduszowi odpowiednio potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego. Wypłata transferowa może obejmować wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE.

Wypełnienie formularza nie zajmie więcej niż 5 minut. Do wypełnienia formularza prosimy przygotować dowód osobisty lub paszport oraz numer PESEL, nr rachunku bankowego, dodatkowo dane osób uprawnionych do dziedziczenia środków (pesel, adres zamieszkania).

Krok 1

Wypełnij elektroniczny formularz umowy o prowadzenie PKO IKE na stronie przystąp on-line do IKE w zakładce "Zostań Oszczędzającym". Do wypełnienia formularza prosimy przygotować dowód osobisty lub paszport, numer PESEL i nr rachunku bankowego oraz dane osób uprawnionych do dziedziczenia środków (pesel, adres zamieszkania).

Krok 2

Wypełniony formularz elektroniczny zostanie przesłany do agenta transferowego.

Krok 3

Przesłany formularz umowy zostanie zweryfikowany pod względem poprawności danych, następnie wydrukowany w dwóch egzemplarzach i przesłany na wskazany adres.
Prosimy podpisać obydwa egzemplarze umowy i przesłać w kopercie zwrotnej (opłaconej przez adresata) na adres:

PKO BP Finat Sp. z o.o.
ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa

Krok 4

Następnie umowa zostanie podpisana przez Przedstawiciela Funduszu i jeden egzemplarz zostanie odesłany do Ciebie.

Po otwarciu Rachunku PKO IKE prześlemy na wskazany w umowie adres korespondencję z numerem rachunku, numerem Oszczędzającego i numerem PIN potrzebnymi do zalogowania w systemie.

W przypadku wypełnienia formularza w wersji pdf. prosimy o wydrukowanie, podpisanie obydwu egzemplarzy i odesłanie na adres:

PKO BP Finat Sp. z o.o.
ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa

Pliki do pobrania