PKO Indywidualne Konto Emerytalne

Dlaczego warto?

Ulga podatkowa związana z IKE

Od oszczędzającego w ramach IKE nie jest pobierany podatek od dochodów kapitałowych. Taką możliwość uzyskuje się w chwili ukończenia 60 lat lub nabycia uprawnień emerytalnych i ukończenia 55 roku życia, pod warunkiem, że wcześniej, w co najmniej pięciu latach kalendarzowych, dokonywane były jakiekolwiek wpłaty.

Limit wpłat na IKE

W przypadku IKE limit jest ustalony każdego roku "Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne" i nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

W 2024 roku jest to  23 472 .

Elastyczność wpłat

PKO IKE daje szerokie możliwości decydowania o kwotach i częstotliwości wpłat na rachunek. Wpłacasz z dowolną częstotliwością. W zależności od swojej sytuacji finansowej wybierasz dogodny dla Ciebie termin.

Dziedziczenie i ulga podatkowa

Osoby uprawnione do dziedziczenia nie płacą podatku od uzyskanego w ten sposób dochodu.

Transfer oszczędności z innego IKE lub PPE

Do PKO IKE można przenieść środki zgromadzone w innym IKE lub PPE (pracowniczym programie emerytalnym). W takim przypadku nie trzeba płacić podatku dochodowego, a instytucja ma prawo naliczyć dodatkową opłatę tylko w przypadku, gdy rezygnujemy z jej usług przed upływem roku od dnia podpisania umowy.

Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji Oszczędzającego albo Osoby Uprawnionej, po uprzednim zawarciu, z inną instytucją finansową, umowy o prowadzenie IKE albo po przystąpieniu do programu emerytalnego i okazaniu Funduszowi odpowiednio potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego. Wypłata transferowa może obejmować wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE.

Rachunek do wpłat na PKO IKE

Numer rachunku bankowego PKO DFE, na który należy dokonywać wpłat indywidualnych na PKO IKE:

66 1140 1010 0000 5382 4100 1002

Nazwa odbiorcy: PKO DFE

Adres odbiorcy: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko oraz PESEL bądź numer rachunku w PKO IKE

Przystąp do PKO DFE za pośrednictwem naszej strony internetowej i otwórz rachunek PKO IKE, kierując się poniżej opisaną instrukcją.

Wypełnienie formularza nie zajmie więcej niż 5 minut. Do wypełnienia formularza prosimy przygotować dowód osobisty lub paszport oraz numer PESEL, nr rachunku bankowego, dodatkowo dane osób uprawnionych do dziedziczenia środków (pesel, adres zamieszkania).

Krok 1

Wypełnij elektroniczny formularz umowy o prowadzenie PKO IKE na stronie przystąp on-line do IKE. Do wypełnienia formularza prosimy przygotować dowód osobisty lub paszport, numer PESEL i nr rachunku bankowego oraz dane osób uprawnionych do dziedziczenia środków (pesel, adres zamieszkania).

Krok 2

Wypełniony formularz elektroniczny zostanie przesłany do agenta transferowego.

Krok 3

Po zweryfikowaniu danych zawartych w formularzu, na wskazany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z projektem Umowy IKE do zatwierdzenia. Umowa IKE zostanie opatrzona hasłem, którego algorytm zostanie przekazany w wiadomości e-mail. Prosimy zapoznać się z projektem Umowy IKE, zweryfikować poprawność danych a następnie potwierdzić złożone oświadczenia i wolę zawarcia Umowy IKE, klikając w link zawarty w wiadomości e-mail.
Link jest aktywny przez 72 h.

Krok 4


Po zatwierdzeniu projektu Umowy IKE, w kolejnej wiadomości e-mail, zostanie wysłane potwierdzenie skutecznego zawarcia Umowy IKE z PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym wraz z Umową IKE, uzupełnioną o datę zawarcia umowy.

Krok 5


Po otwarciu rachunku PKO IKE, prześlemy pod wskazany w Umowie IKE adres, korespondencję z numerem rachunku, numerem Oszczędzającego i numerem PIN potrzebnymi do zalogowania w systemie.
Jeżeli zechcesz dokonać pierwszej wpłaty, zanim otrzymasz ww. korespondencję, w opisie przelewu – zamiast numeru rachunku IKE - wskaż swój numer PESEL. W każdym kolejnym przelewie podaj nr rachunku IKE, który otrzymasz w potwierdzeniu otwarcia rachunku IKE.

 

Pliki do pobrania

loaderek.gifoverlay.png