Prawa i obowiązki Oszczędzającego i Funduszu

Prawa i obowiązki Oszczędzającego

PrawaObowiązki
Oszczędzający może w każdej chwili poprosić o przesłanie informacji o stanie środków na rachunku. Informację taką powinien otrzymać w terminie 14 dni.Oszczędzający powinien poinformować Fundusz o każdej zmianie danych osobowych lub adresu zamieszkania z określeniem ulicy, numeru mieszkania lub domu, miejscowości, kodu pocztowego, poczty i kraju.
Oszczędzający ma prawo do wskazywania i zmiany dyspozycji w zakresie osób uprawnionych do dziedziczenia środków na wypadek śmierci. Dyspozycja w tej sprawie wymaga formy pisemnej. Można skorzystać z „Formularza zmiany danych na rachunku IKE”.Oszczędzający będący rezydentem podatkowym obcego państwa powinien dołączyć do umowy certyfikat rezydencji podatkowej oraz certyfikat rezydencji podatkowej osób uprawnionych.
Oszczędzający może w każdej chwili poprosić o przesłanie aktualnego Prospektu informacyjnego PKO DFE, który powinien otrzymać w terminie 30 dni. 
Oszczędzający ma prawo złożyć wniosek o wypłatę środków zgromadzonych na IKE. Prawo do wypłaty ma Oszczędzający, który osiągnął wiek 60 lat lub nabył uprawnienia emerytalne i ukończył 55 lat oraz dokonywał wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych. Wypłata może nastąpić również na wniosek osoby uprawnionej lub spadkobiercy, w przypadku śmierci Oszczędzającego. 
Oszczędzający ma prawo ubiegać się o zwrot środków zgromadzonych na IKE. Zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub do wypłaty transferowej. Zwrot częściowy nie może być niższy niż 500 zł. 
Oszczędzający ma prawo do zmiany instytucji finansowej prowadzącej jego IKE. 
loaderek.gifoverlay.png