PKO Indywidualne Konto Emerytalne

Dlaczego warto?

Ulga podatkowa związana z IKE

Od oszczędzającego w ramach IKE nie jest pobierany podatek od dochodów kapitałowych. Taką możliwość uzyskuje się w chwili ukończenia 60 lat lub nabycia uprawnień emerytalnych i ukończenia 55 roku życia, pod warunkiem, że wcześniej, w co najmniej pięciu latach kalendarzowych, dokonywane były jakiekolwiek wpłaty.

Limit wpłat na IKE

W przypadku IKE limit jest ustalony każdego roku "Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne" i nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

W 2023 roku jest to 20 805  .

Elastyczność wpłat

PKO IKE daje szerokie możliwości decydowania o kwotach i częstotliwości wpłat na rachunek. Wpłacasz z dowolną częstotliwością. W zależności od swojej sytuacji finansowej wybierasz dogodny dla Ciebie termin.

Dziedziczenie i ulga podatkowa

Osoby uprawnione do dziedziczenia nie płacą podatku od uzyskanego w ten sposób dochodu.

Transfer oszczędności z innego IKE lub PPE

Do PKO IKE można przenieść środki zgromadzone w innym IKE lub PPE (pracowniczym programie emerytalnym). W takim przypadku nie trzeba płacić podatku dochodowego, a instytucja ma prawo naliczyć dodatkową opłatę tylko w przypadku, gdy rezygnujemy z jej usług przed upływem roku od dnia podpisania umowy.

Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji Oszczędzającego albo Osoby Uprawnionej, po uprzednim zawarciu, z inną instytucją finansową, umowy o prowadzenie IKE albo po przystąpieniu do programu emerytalnego i okazaniu Funduszowi odpowiednio potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego. Wypłata transferowa może obejmować wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE.

Rachunek do wpłat na PKO IKE

Numer rachunku bankowego PKO DFE, na który należy dokonywać wpłat indywidualnych na PKO IKE:

66 1140 1010 0000 5382 4100 1002

Nazwa odbiorcy: PKO DFE

Adres odbiorcy: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko oraz PESEL bądź numer rachunku w PKO IKE

Wypełnienie formularza nie zajmie więcej niż 5 minut. Do wypełnienia formularza prosimy przygotować dowód osobisty lub paszport oraz numer PESEL, nr rachunku bankowego, dodatkowo dane osób uprawnionych do dziedziczenia środków (pesel, adres zamieszkania).

Krok 1

Wypełnij elektroniczny formularz umowy o prowadzenie PKO IKE na stronie przystąp on-line do IKE. Do wypełnienia formularza prosimy przygotować dowód osobisty lub paszport, numer PESEL i nr rachunku bankowego oraz dane osób uprawnionych do dziedziczenia środków (pesel, adres zamieszkania).

Krok 2

Wypełniony formularz elektroniczny zostanie przesłany do agenta transferowego.

Krok 3

Przesłany formularz umowy zostanie zweryfikowany pod względem poprawności danych, następnie wydrukowany w dwóch egzemplarzach i przesłany na wskazany adres.
Prosimy podpisać obydwa egzemplarze umowy i przesłać w kopercie zwrotnej (opłaconej przez adresata) na adres:

PKO BP Finat sp. z o.o.
ul. Chmielna 89
00-805 Warszawa

Krok 4

Następnie umowa zostanie podpisana przez Przedstawiciela Funduszu i jeden egzemplarz zostanie odesłany do Ciebie.

Po otwarciu Rachunku PKO IKE prześlemy na wskazany w umowie adres korespondencję z numerem rachunku, numerem Oszczędzającego i numerem PIN potrzebnymi do zalogowania w systemie.

W przypadku wypełnienia formularza w wersji pdf. prosimy o wydrukowanie, podpisanie obydwu egzemplarzy i odesłanie na adres:

PKO BP Finat sp. z o.o.
ul. Chmielna 89
00-805 Warszawa

 

Pliki do pobrania

loaderek.gifoverlay.png