PKO Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Dlaczego warto?

Skorzystaj z ulgi podatkowej

PKO Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (PKO IKZE) oferowane przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną daje Ci możliwość długoterminowego oszczędzania i skorzystania co roku z ulgi podatkowej.

Wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania – do obowiązującego w danym roku limitu.
Limit zależy od przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce i wynosi:
•    1,2-krotność tego wynagrodzenia – dla limitu podstawowego,
•    1,8-krotność – dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność.

Limity na 2024 r.
•    9 388,80 zł — limit podstawowy,
•  14 083,20 zł— limit dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.  

Maksymalne kwoty odliczenia w 2024 r. – przy pełnej wpłacie limitu podstawowego
•    1 126,66 zł – przy dochodzie opodatkowanym według stawki 12%,
•    3 004,42 zł– przy dochodzie opodatkowanym według stawki 32%.

Maksymalne kwoty odliczenia w 2024 r. – dla osób prowadzących pozarolniczą działalność przy wpłacie pełnego zwiększonego limitu zależą od sposobu rozliczenia podatkowego.

Rozliczenie według skali podatkowej:
•    1 689,98 zł– przy dochodzie opodatkowanym według stawki 12%,
•    4 506,62 zł – przy dochodzie opodatkowanym według stawki 32%.

Podatek liniowy:
•    2 675,81 zł– przy dochodzie opodatkowanym według stawki 19%.

Ryczałt ewidencjonowany:
•    1 689,98 zł– przy przychodzie opodatkowanym według stawki 12%
•    1 971,65 zł – przy przychodzie opodatkowanym według stawki 14%
•    2 112,48 zł – przy przychodzie opodatkowanym według stawki 15%
•    2 394,14 zł – przy przychodzie opodatkowanym według stawki 17%.

Przedsiębiorca, który chce oszczędzać z IKZE w ramach podwyższonego limitu wpłat, musi złożyć „Oświadczenie o prowadzeniu pozarolniczej działalności”. Można je pobrać ze strony PKO PTE.

Zalety:

  • elastyczność wpłat. Minimalna kwota wpłaty to 50 zł. Środki możesz wpłacać w dogodnym dla siebie terminie, zależnie od swojej sytuacji finansowej.
  • zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wypłacanych środków. Preferencyjny podatek, w wysokości 10% kwoty wypłacanych z IKZE środków, przysługuje pod warunkiem ukończenia przez oszczędzającego 65 lat i wpłacania środków przez minimum 5 dowolnie wybranych lat.
  • dostępność środków w każdym momencie. Środki zgromadzone na IKZE możesz też wypłacić przed osiągnieciem 65 lat i niezależnie od liczby lat, w których dokonywałeś wpłat. W takiej sytuacji zapłacisz od nich podatek dochodowy, którego wysokość jest zależna od skali podatkowej, w której się rozliczasz.
  • dziedziczenie zgromadzonych środków. Spadkobiercy i osoby uprawnione do otrzymania środków z IKZE, dokonujące ich wypłaty, płacą 10% zryczałtowany podatek dochodowy. Przeniesienie środków na własne IKZE odracza moment zapłaty podatku do czasu wypłaty środków.

Kto może skorzystać z ulgi

Z ulgi podatkowej na IKZE może skorzystać każda osoba fizyczna rozliczająca się podatkowo w Polsce na zasadach ogólnych, ryczałtu i podatku liniowego.

INFORMACJA O ZMIANIE PRZEPISÓW:

Informujemy, że 1 stycznia 2021 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego („Ustawa o IKE/IKZE"), wprowadzająca (w art. 13a ust. 1a) drugi, zwiększony limit wpłat na indywidulane konta zabezpieczenia emerytalnego („IKZE"), który będzie przysługiwał osobom prowadzącym pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wpłaty w ramach tego podwyższonego limitu nie mogą przekroczyć w roku kalendarzowym kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z literalnym brzmieniem przywołanego wyżej przepisu Ustawy o IKE/IKZE, warunkiem skorzystania z podwyższonego limitu wpłat na IKZE jest prowadzenie działalności pozarolniczej w dacie dokonania każdej z wpłat na IKZE ponad limit wpłat wynikający z art. 13a ust. 1 Ustawy o IKE/IKZE, tj. kwotę odpowiadającą 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

W związku z opisaną wyżej zmianą przepisów, PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny prowadzący PKO IKZE, wprowadza dwa dodatkowe formularze dla Oszczędzających na PKO IKZE, którzy są uprawnieni i chcą dokonywać wpłat na PKO IKZE w ramach opisanego wyżej podwyższonego limitu wpłat:
1) formularz zawierający oświadczenie Oszczędzającego dot. prowadzenia przez niego pozarolniczej działalności w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
2) formularz zawierający oświadczenie Oszczędzającego dot. zmiany w zakresie prowadzenia przez niego działalności pozarolniczej, o której poinformował w oświadczeniu złożonym na formularzu wskazanym w pkt. 1 powyżej.

Informujemy, że warunkiem dokonania wpłaty / wpłat na PKO IKZE zgodnie z podwyższonym limitem, jest złożenie oświadczenia o treści zgodnej z formularzem, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.

Rachunek do wpłat na PKO IKZE

Numer rachunku bankowego PKO DFE, na który należy dokonywać wpłat indywidualnych na PKO IKZE:

39 1140 1010 0000 5382 4100 1003

Nazwa odbiorcy: PKO DFE

Adres odbiorcy: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko oraz PESEL bądź numer rachunku w PKO IKZE

Przystąp do PKO DFE za pośrednictwem naszej strony internetowej i otwórz rachunek PKO IKZE, kierując się poniżej opisaną instrukcją.

Wypełnienie formularza zajmie ok. 5 minut. Do wypełnienia formularza prosimy przygotować dowód osobisty lub paszport oraz numer PESEL, nr rachunku bankowego, dodatkowo dane osób uprawnionych do dziedziczenia środków.

Krok 1

Wypełnij elektroniczny formularz umowy o prowadzenie PKO IKZE na stronie przystąp on-line do IKZE. Do wypełnienia formularza prosimy przygotować dowód osobisty lub paszport, numer PESEL i nr rachunku bankowego oraz dane osób uprawnionych do dziedziczenia środków (pesel, adres zamieszkania).

Sprawdź swój limit wpłat na IKZE.

Krok 2

Wypełniony formularz elektroniczny zostanie przesłany do agenta transferowego.

Krok 3

Po zweryfikowaniu danych zawartych w formularzu, na wskazany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z projektem Umowy IKZE do zatwierdzenia. Umowa IKZE zostanie opatrzona hasłem, którego algorytm zostanie przekazany w wiadomości e-mail. Prosimy zapoznać się z projektem Umowy IKZE, zweryfikować poprawność danych a następnie potwierdzić złożone oświadczenia i wolę zawarcia Umowy IKZE, klikając w link zawarty w wiadomości e-mail.
Link jest aktywny przez 72 h.

Krok 4

Po zatwierdzeniu projektu Umowy IKZE, w kolejnej wiadomości e-mail, zostanie wysłane potwierdzenie skutecznego zawarcia Umowy IKZE z PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym wraz z Umową IKZE, uzupełnioną o datę zawarcia umowy.

Krok 5

Po otwarciu rachunku PKO IKZE, prześlemy pod wskazany w Umowie IKZE adres, korespondencję z numerem rachunku, numerem Oszczędzającego i numerem PIN potrzebnymi do zalogowania w systemie.
Jeżeli zechcesz dokonać pierwszej wpłaty, zanim otrzymasz ww. korespondencję, w opisie przelewu – zamiast numeru rachunku IKZE - wskaż swój numer PESEL. W każdym kolejnym przelewie podaj nr rachunku IKZE, który otrzymasz w potwierdzeniu otwarcia rachunku IKZE.

Pliki do pobrania

loaderek.gifoverlay.png