PKO Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Dlaczego warto?

 

Skorzystaj z ulgi podatkowej

PKO Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (PKO IKZE) oferowane przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną daje Ci możliwość długoterminowego oszczędzania i skorzystania co roku z ulgi podatkowej.

Zalety:

  • dwa limity wpłat na IKZE w 2023 roku.

Limit podstawowy wpłat na IKZE wynosi 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia, czyli roczna maksymalna kwota wpłat, będzie w tym przypadku wynosić 8 322 zł.

Maksymalna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego za 2023 rok, przy wpłacie pełnego limitu podstawowego wyniesie:
998,64 zł – przy dochodzie opodatkowanym według stawki 12%,
2 663,04 zł – przy dochodzie opodatkowanym według stawki 32%.
 
Limit wpłat na IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, jest wyższy i wynosi 1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia, maksymalnie 12 483 zł.

Maksymalna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność za 2023 rok, przy wpłacie pełnego zwiększonego limitu uzależniona jest od wybranej formy opodatkowania.

U podatników rozliczających się według skali podatkowej maksymalna korzyść wyniesie:
1 497,96 zł – przy dochodzie opodatkowanym według stawki 12%,
3 994,56 zł – przy dochodzie opodatkowanym według stawki 32%.

U podatników rozliczających się podatkiem liniowym maksymalna korzyść wyniesie:
2 371,77 zł – przy dochodzie opodatkowanym według stawki 19%.

U podatników rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym maksymalna korzyść wyniesie:
1 497,96 zł – przy przychodzie opodatkowanym według stawki 12%
1 747,62 zł – przy przychodzie opodatkowanym według stawki 14%
1 872,45 zł– przy przychodzie opodatkowanym według stawki 15%
2 122,11 zł – przy przychodzie opodatkowanym według stawki 17%.


  • elastyczność wpłat. Minimalna kwota wpłaty to 50 zł. Środki możesz wpłacać w dogodnym dla siebie terminie, zależnie od swojej sytuacji finansowej.
  • zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wypłacanych środków. Preferencyjny podatek, w wysokości 10% kwoty wypłacanych z IKZE środków, przysługuje pod warunkiem ukończenia przez oszczędzającego 65 lat i wpłacania środków przez minimum 5 dowolnie wybranych lat.
  • dostępność środków w każdym momencie. Środki zgromadzone na IKZE możesz też wypłacić przed osiągnieciem 65 lat i niezależnie od liczby lat, w których dokonywałeś wpłat. W takiej sytuacji zapłacisz od nich podatek dochodowy, którego wysokość jest zależna od skali podatkowej, w której się rozliczasz, tj. 12 lub 32%.
  • dziedziczenie zgromadzonych środków. Spadkobiercy i osoby uprawnione do otrzymania środków z IKZE, dokonujące ich wypłaty, płacą 10% zryczałtowany podatek dochodowy. Przeniesienie środków na własne IKZE odracza moment zapłaty podatku do czasu wypłaty środków.

Kto może skorzystać z ulgi

Z ulgi podatkowej na IKZE może skorzystać każda osoba fizyczna rozliczająca się podatkowo w Polsce na zasadach ogólnych, ryczałtu i podatku liniowego.

INFORMACJA O ZMIANIE PRZEPISÓW:

Informujemy, że 1 stycznia 2021 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego („Ustawa o IKE/IKZE"), wprowadzająca (w art. 13a ust. 1a) drugi, zwiększony limit wpłat na indywidulane konta zabezpieczenia emerytalnego („IKZE"), który będzie przysługiwał osobom prowadzącym pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wpłaty w ramach tego podwyższonego limitu nie mogą przekroczyć w roku kalendarzowym kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z literalnym brzmieniem przywołanego wyżej przepisu Ustawy o IKE/IKZE, warunkiem skorzystania z podwyższonego limitu wpłat na IKZE jest prowadzenie działalności pozarolniczej w dacie dokonania każdej z wpłat na IKZE ponad limit wpłat wynikający z art. 13a ust. 1 Ustawy o IKE/IKZE, tj. kwotę odpowiadającą 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

W związku z opisaną wyżej zmianą przepisów, PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny prowadzący PKO IKZE, wprowadza dwa dodatkowe formularze dla Oszczędzających na PKO IKZE, którzy są uprawnieni i chcą dokonywać wpłat na PKO IKZE w ramach opisanego wyżej podwyższonego limitu wpłat:
1) formularz zawierający oświadczenie Oszczędzającego dot. prowadzenia przez niego pozarolniczej działalności w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
2) formularz zawierający oświadczenie Oszczędzającego dot. zmiany w zakresie prowadzenia przez niego działalności pozarolniczej, o której poinformował w oświadczeniu złożonym na formularzu wskazanym w pkt. 1 powyżej.

Informujemy, że warunkiem dokonania wpłaty / wpłat na PKO IKZE zgodnie z podwyższonym limitem, jest złożenie oświadczenia o treści zgodnej z formularzem, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.

Rachunek do wpłat na PKO IKZE

Numer rachunku bankowego PKO DFE, na który należy dokonywać wpłat indywidualnych na PKO IKZE:

39 1140 1010 0000 5382 4100 1003

Nazwa odbiorcy: PKO DFE

Adres odbiorcy: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko oraz PESEL bądź numer rachunku w PKO IKZE

Przystąp do PKO DFE za pośrednictwem naszej strony internetowej i otwórz rachunek PKO IKZE, kierując się poniżej opisaną instrukcją.

Wypełnienie formularza zajmie ok. 5 minut. Do wypełnienia formularza prosimy przygotować dowód osobisty lub paszport oraz numer PESEL, nr rachunku bankowego, dodatkowo dane osób uprawnionych do dziedziczenia środków.

Krok 1

Wypełnij elektroniczny formularz umowy o prowadzenie PKO IKZE na stronie przystąp on-line do IKZE. Do wypełnienia formularza prosimy przygotować dowód osobisty lub paszport, numer PESEL i nr rachunku bankowego oraz dane osób uprawnionych do dziedziczenia środków (pesel, adres zamieszkania).

Sprawdź swój limit wpłat na IKZE.

Krok 2

Wypełniony formularz elektroniczny zostanie przesłany do agenta transferowego.

Krok 3

Przesłany formularz umowy zostanie zweryfikowany pod względem poprawności danych, następnie wydrukowany w dwóch egzemplarzach i przesłany pod wskazany adres.
Prosimy podpisać obydwa egzemplarze umowy i przesłać w kopercie zwrotnej (opłaconej przez adresata) pod adres:

PKO BP Finat Sp. z o.o.
 
ul. Chmielna 89

00-805 Warszawa

Krok 4

Następnie umowa zostanie podpisana przez Przedstawiciela Funduszu i jeden egzemplarz zostanie odesłany do Ciebie.

Po otwarciu Rachunku PKO IKZE prześlemy pod wskazany w umowie adres korespondencję z numerem rachunku, numerem Oszczędzającego i numerem PIN potrzebnymi do zalogowania w systemie.

W przypadku wypełnienia formularza w wersji pdf. prosimy o wydrukowanie, podpisanie obydwu egzemplarzy i odesłanie pod adres:

PKO BP Finat Sp. z o.o.

ul. Chmielna 89

00-805 Warszawa

Pliki do pobrania

loaderek.gifoverlay.png