FORMULARZ WYPŁATY W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKZE

W celu złożenia dyspozycji wypłaty środków z IKZE w związku ze śmiercią Oszczędzającego należy pobrać i wypełnić formularz: FORMULARZ WYPŁATY Z IKZE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO (PKO IKZE/5)

Formularz służy do złożenia następujących dyspozycji:

  • Wypłata gotówkowa środków w IKZE zmarłego Oszczędzającego    
  • Wypłata transferowa środków z IKZE zmarłego Oszczędzającego na IKZE osoby uprawnionej lub spadkobiercy.


Ważne wskazówki
Informacja o dokumentach niezbędnych do złożenia dyspozycji dostępna jest na stronie:
Wypłata środków po zmarłym Oszczędzającym na IKZE.


Prosimy o potwierdzenie własnoręczności złożonego podpisu notarialnie, w urzędzie administracji państwowej bądź poprzez kontakt z jednym z naszych Dystrybutorów. Formularz może zostać wypełniony w obecności naszego Dystrybutora. Lista aktualnych Dystrybutorów jest dostępna na stronie: Dystrybutorzy PKO DFE.


Klienci, którzy mają trudności z uzyskaniem potwierdzenia własnoręczności złożonego podpisu mogą przekazać do Funduszu kserokopię dokumentu tożsamości oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie.

  • Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem. Prosimy nie używać flamastrów ani ołówków.
  • Wypełnianie poszczególnych pól prosimy zaczynać od pierwszej kratki.
  • W POLACH WYBORU należy wstawić wyraźnie znak „X”.
  • Formularz nie powinien zawierać skreśleń i poprawek. Prosimy nie skreślać pól, które pozostają puste.

Jeżeli formularz będzie zawierał błędy, wówczas poinformujemy o tym listownie.

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych części formularza:

loaderek.gifoverlay.png