FORMULARZ WYPŁATY W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE

W celu złożenia dyspozycji wypłaty środków z IKE w związku ze śmiercią Oszczędzającego należy pobrać i wypełnić formularz: FORMULARZ WYPŁATY Z IKE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO (PKO IKE/5).

Formularz służy do złożenia następujących dyspozycji:

  • Wypłata gotówkowa środków z IKE zmarłego Oszczędzającego    
  • Wypłata transferowa środków z IKE zmarłego Oszczędzającego na IKE osoby uprawnionej lub spadkobiercy.

Ważne wskazówki
Informacja o dokumentach niezbędnych do złożenia dyspozycji dostępna jest na stronie:
Wypłata środków po zmarłym Oszczędzającym na IKE.

Prosimy o potwierdzenie własnoręczności złożonego podpisu notarialnie, w urzędzie administracji państwowej bądź poprzez kontakt z jednym z naszych Dystrybutorów. Formularz może zostać wypełniony w obecności naszego Dystrybutora. Lista aktualnych Dystrybutorów jest dostępna na stronie: Dystrybutorzy PKO DFE.

Klienci, którzy mają trudności z uzyskaniem potwierdzenia własnoręczności złożonego podpisu mogą przekazać do Funduszu kserokopię dokumentu tożsamości oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie .

  • Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem. Prosimy nie używać flamastrów ani ołówków.
  • Wypełnianie poszczególnych pól prosimy zaczynać od pierwszej kratki.
  • W POLACH WYBORU należy wstawić wyraźnie znak „X”.
  • Formularz nie powinien zawierać skreśleń i poprawek. Prosimy nie skreślać pól, które pozostają puste.
  • Jeżeli formularz będzie zawierał błędy, wówczas poinformujemy o tym listownie.


Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych części formularza:

loaderek.gifoverlay.png