FORMULARZ UMOWY O PROWADZENIE PKO IKZE

UMOWA O PROWADZENIE PKO INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

Zawarcie umowy na podstawie wypełnionej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym umowy traktowane jest jako zawarcie umowy w formie elektronicznej. Aktualnie obowiązujące Tabele opłat dla umów zawieranych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej: PKO Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego - pliki do pobrania.

Zanim wypełnisz formularz zapoznaj się z treścią oświadczeń zawartych w Umowie, Informacją Administratora oraz treścią poniższych dokumentów:

Regulamin prowadzenia PKO IKZE

Tabela opłat dla Umów PKO IKZE zawieranych w okresie promocji

Prospekt Informacyjny Funduszu

Oświadczenie nr 1 dot. wyższego limitu IKZE (prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w PKO DFE

Prosimy o wypełnienie oraz podpisanie obydwu egzemplarzy Umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłanie w wiadomości e-mail na adres bok@pkopte.pl.


Po pozytywnej weryfikacji Umowy zostanie ona podpisywana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez przedstawiciela Funduszu i po opatrzeniu jej hasłem, odsyłana na wskazany adres e-mail. Moment podpisania umowy przez osobę reprezentującą Fundusz jest równoznaczny z zawarciem umowy z naszym Funduszem.
Po otwarciu rachunku PKO IKZE, prześlemy pod wskazany w Umowie adres, korespondencję z numerem rachunku, numerem Oszczędzającego i numerem PIN potrzebnymi do zalogowania w systemie.


Jeżeli zechcesz dokonać pierwszej wpłaty, zanim otrzymasz ww. korespondencję, w opisie przelewu – zamiast numeru rachunku IKZE - wskaż swój numer PESEL. W każdym kolejnym przelewie podaj nr rachunku IKZE, który otrzymasz w potwierdzeniu otwarcia rachunku IKZE.loaderek.gifoverlay.png