FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA PKO IKZE

W celu złożenia dyspozycji finansowej należy pobrać i wypełnić formularz: FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKZE (PKO IKZE/4)

Formularz służy do złożenia następujących dyspozycji:

  • Wypłata środków z IKZE (w związku z osiągnięciem wieku 65 lat oraz dokonywaniem wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych)      
  • Wypłata transferowa do innej instytucji finansowej
  • Zwrot całości środków (wypowiedzenie umowy PKO IKZE)
  • Zwrot całości środków – zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem

Ważne wskazówki

Prosimy o potwierdzenie własnoręczności złożonego podpisu notarialnie, w urzędzie administracji państwowej bądź poprzez kontakt z jednym z naszych Dystrybutorów. Formularz może zostać wypełniony w obecności naszego Dystrybutora. Lista aktualnych Dystrybutorów jest dostępna na stronie: Dystrybutorzy PKO DFE 

Klienci, którzy mają trudności z uzyskaniem potwierdzenia własnoręczności złożonego podpisu mogą przekazać do Funduszu kserokopię dokumentu tożsamości oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie

  • Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem. Prosimy nie używać flamastrów ani ołówków.
  • Wypełnianie poszczególnych pól prosimy zaczynać od pierwszej kratki.
  • W POLACH WYBORU należy wstawić wyraźnie znak „X”.
  • Formularz nie powinien zawierać skreśleń i poprawek. Prosimy nie skreślać pól, które pozostają puste. 

Jeżeli formularz będzie zawierał błędy, wówczas poinformujemy o tym listownie. 

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych części formularza:

loaderek.gifoverlay.png