Prospekt Informacyjny

Raz w roku, w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna", PKO BP Bankowy OFE publikuje Prospekt Informacyjny. Prospekt Informacyjny zawiera m.in. statut Funduszu, informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej oraz zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa - roczne sprawozdanie finansowe PKO BP Bankowego OFE wraz z opinią biegłego rewidenta. Statut Funduszu zawiera podstawowe informacje o Funduszu, istotne postanowienia o warunkach członkostwa w Funduszu, w tym wysokość opłaty od składki, oraz zasady gospodarki finansowej Funduszu.

Fundusz zobowiązany jest przed zawarciem umowy o członkostwo udostępnić Prospekt Informacyjny wraz z ostatnim półrocznym sprawozdaniem finansowym. Prospekt udostępniany jest również na każde żądanie członka Funduszu.

loaderek.gifoverlay.png