MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW PKO BP Bankowego OFE na dzień 29 czerwca 2018 r.

 

MIESIĘCZNA WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO
PKO BP Bankowego OFE

Data wycenyWartość aktywów netto w zł
29.06.2018

 7.121.672.031,16

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW
PKO BP Bankowego OFE na dzień 29 czerwca 2018 r.

 

Lp.Kategoria lokatyUdział w wartości aktywów (%)
1Obligacje,   bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub   Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom0,00
2Obligacje,   bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki   centralne państw, o których mowa w ust. 4, a także pożyczki i kredyty,   udzielane tym podmiotom0,00
3Obligacje,   bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia   pieniężnych, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank   Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane   przez te podmioty0,00
4Obligacje,   bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia   pieniężnych, gwarantowane lub poręczane przez    rządy lub banki centralne państw, o których mowa w ust. 4, a także   depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty0,00
5Depozyty   bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających   siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych   organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 412,89
6Depozyty   denominowane w walutach państw, o których mowa w ust. 4, w bankach lub   instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na   podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w   państwach, o których mowa w ust. 40,00
7Akcje   spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej   Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na   tym rynku prawa poboru i prawa do akcji76,12
8Akcje,   prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej0,04
9Akcje   spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita   Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych   rynkach praw poboru i praw do akcji8,58
10Akcje,   prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium państw, o których mowa w ust. 40,00
11Certyfikaty   inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte0,02
12Tytuły   uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu   zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 40,00
13Jednostki   uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne   fundusze inwestycyjne otwarte0,00
14Tytuły   uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu   otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 40,00
15Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu   terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej0,08
16Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej,   emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o   których mowa w ust. 40,00
17Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty   publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich   związki0,00
18Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty   publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne   państw, o których mowa w ust. 40,00
19Obligacje   przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o   obligacjach0,00
20Dłużne   papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność   za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku   przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed   innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające   siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 40,00
21Obligacje   będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej   emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich   związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej   wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,00
22Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty   publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające   siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki   samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w   wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,11
23Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium państw, o których mowa w ust. 4, emitowane przez inne podmioty niż   właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w   ust. 4, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej   wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,00
24Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty   publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, emitowane przez   inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o   których mowa w ust. 4, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej   pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,00
25Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do   spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium   Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt   21 i 220,00
26Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których   mowa w pkt 15 i 210,00
27Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium państw, o których mowa w ust. 4, inne niż papiery wartościowe, o   których mowa w pkt 16 i 230,00
28Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do   spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach   innych niż Rzeczpospolita Polska, innych niż papiery wartościowe, o których   mowa w pkt 23 i 240,00
29Listy   zastawne1,54
30Dłużne   papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na   terytorium państw, o których mowa w ust. 4, która podlega szczególnemu   nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów   wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów   wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu   zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych   papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają   pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z   tych papierów wartościowych0,00
31Kwity   depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie   instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej0,00
32Kwity   depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż   Rzeczpospolita Polska0,00
33Obligacje   emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie   z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym   Funduszu Drogowym0,00
34Obligacje   inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne,   emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego0,00
35Środki   pieniężne0,20
36Należności0,43
37Inne   zagraniczne instrumenty finansowe0,00
38Inne krajowe   instrumenty finansowe0,00