Roczna struktura aktywów PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.Kategoria lokatyUdział w wartości aktywów (%)Wartość na dzień wyceny
1Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom46,4655 775 946,66
 SKARB PANSTWA - DS1023 - 25/10/202314,3117 183 936,00
 SKARB PANSTWA - PS0123 - 25/01/202317,4520 950 605,00
 SKARB PANSTWA - PS0421 - 25/04/20210,851 020 100,00
 SKARB PANSTWA - PS0424 - 25/04/20243,183 821 720,00
 SKARB PANSTWA - PS1024 - 25/10/20241,531 832 651,00
 SKARB PANSTWA - WZ0121 - 25/01/20216,057 265 076,86
 SKARB PANSTWA - WZ0124 - 25/01/20241,952 345 634,30
 SKARB PANSTWA - WZ0126 - 25/01/20261,131 356 223,50
2Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom0,000,00
3Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty0,000,00
4Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez  rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty0,000,00
5Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy1,772 127 632,65
 mBank - Depozytariusz1,191 427 632,65
 Santander Bank Polska S.A.0,58700 000,00
6Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
7Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji43,1851 835 396,14
 Alior Bank S.A.0,851 014 531,29
 ALLEGRO.EU0,0442 535,75
 ALUMETAL S.A.1,381 655 657,51
 AMREST HOLDINGS0,37439 167,05
 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.2,563 068 112,24
 Atende S.A.0,17202 460,02
 Bank Handlowy w Warszawie S.A.0,0339 554,85
 Bank Millennium S.A.0,33396 930,27
 Bank Polska Kasa Opieki S.A.6,447 726 675,11
 BENEFIT SYSTEMS S.A.0,12148 441,05
 BNP Paribas Bank Polska S.A.1,081 292 260,97
 Budimex S.A.1,021 219 965,20
 CCC S.A.2,422 907 067,76
 CD Projekt S.A.0,18221 648,25
 ComArch S.A.0,20237 403,68
 DEVELIA SA2,312 776 682,50
 ENEA S.A.0,80960 218,70
 ERBUD S.A.0,30359 491,94
 EUROCASH S.A.1,181 419 298,54
 FAMUR S.A.0,19224 450,00
 Ferro S.A.1,832 201 333,14
 Grupa Azoty S.A.0,55663 393,31
 Grupa Kęty S.A.3,003 607 304,06
 ING Bank Śląski S.A.0,0783 979,36
 Instal Kraków S.A.0,31375 170,55
 Inter Cars S.A.0,35423 270,90
 KERNEL HOLDING S.A.0,0453 565,06
 KGHM Polska Miedź S.A.0,24293 765,60
 Kruk S.A.0,45545 779,72
 Lena Lighting S.A.0,0340 414,16
 LIVECHAT SOFTWARE0,26317 014,80
 LPP S.A.1,451 735 499,78
 MCI Capital S.A.0,38458 462,21
 Orange Polska S.A.0,841 003 809,46
 P.A. NOVA S.A.0,0337 810,20
 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.1,962 350 106,61
 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.0,33391 748,81
 Pure Biologics S.A. - PDA0,67799 872,38
 Pure Biologics S.A.0,003 436,39
 PZU S.A.0,35420 197,20
 Santander Bank Polska S.A.0,0893 859,86
 TAURON Polska Energia S.A.0,941 132 666,51
 TEN SQUARE GAMES S.A.2,262 716 523,41
 TORPOL0,0557 989,86
 UNIBEP S.A.0,30363 051,22
 VOXEL S.A.1,221 460 603,96
 Wawel S.A.0,34405 377,53
 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.0,77922 616,37
 Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A.2,022 421 050,76
 ZUE SA0,09103 170,28
8Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej0,000,00
9Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji7,228 664 817,01
 BOSTON SCINTIFIC CORP0,68810 686,88
 Credit Agricole0,09106 890,54
 EXAS US Equity0,78936 146,78
 FORTUM OYJ1,141 363 673,40
 ING GROEP NV0,20237 938,53
 Neurocrine Biosciences INC0,931 116 752,19
 PEUGEOT S.A.0,60723 187,15
 QUALCOMM INC0,51608 625,60
 SAGE THERAPEUTICS INC0,951 137 987,14
 Ubisoft Entertainment0,76912 320,58
 Vertex Pharmaceuticals INC0,59710 608,22
10Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
11Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte0,000,00
12Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
13Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte0,000,00
14Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
15Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki0,000,00
16Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
17Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki0,000,00
18Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
19Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach0,000,00
20Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
21Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
22Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
23Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
24Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
25Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 220,000,00
26Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 210,000,00
27Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 230,000,00
28Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 240,000,00
29Listy zastawne0,000,00
30Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych0,000,00
31Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej0,000,00
32Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska0,000,00
33Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym0,000,00
34Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego0,000,00
35Środki pieniężne1,361 630 121,19
 Rachunek podstawowy0,000,00
 Rachunek przeliczeniowy1,361 630 121,19
36Należności0,0116 944,14
loaderek.gifoverlay.png