Roczna struktura aktywów PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego na dzień 31 grudnia 2019 r.

Roczna struktura aktywów PKO DFE na dzień 31.12.2019 r.  
    
Lp.Kategoria lokatyUdział w wartości aktywów (%)Wartość na dzień wyceny
1Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom44,0739 370 885,90
 SKARB PANSTWA - DS1023 - 25/10/202310,999 820 980,00
 SKARB PANSTWA - PS0123 - 25/01/20236,455 765 895,00
 SKARB PANSTWA - PS0424 - 25/04/20244,103 664 885,00
 SKARB PANSTWA - PS1024 - 25/10/20241,951 741 004,00
 SKARB PANSTWA - WZ0120 - 25/01/20208,237 351 319,00
 SKARB PANSTWA - WZ0121 - 25/01/20218,217 337 217,50
 SKARB PANSTWA - WZ0124 - 25/01/20242,632 345 214,90
 SKARB PANSTWA - WZ0126 - 25/01/20261,501 344 370,50
2Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom0,000,00
3Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty0,000,00
4Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez  rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty0,000,00
5Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy9,948 881 988,81
 mBank S.A. - 02.01.20205,915 281 988,81
 Santander Bank Polska S.A. - 29.09.20201,791 600 000,00
 Santander Bank Polska S.A. - 11.02.20201,121 000 000,00
 Santander Bank Polska S.A. - 31.07.20200,56500 000,00
 Santander Bank Polska S.A. - 02.03.20200,34300 000,00
 Santander Bank Polska S.A. - 22.01.20200,22200 000,00
6Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
7Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji35,2331 474 222,83
 Alior Bank S.A.1,921 716 878,02
 ALUMETAL S.A.0,93833 300,90
 AMREST HOLDINGS0,16147 343,76
 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.2,972 657 489,65
 Atende S.A.0,18165 055,94
 BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.1,521 353 480,00
 Bank Handlowy w Warszawie S.A.0,0651 708,20
 Bank Millennium S.A.2,231 992 241,85
 Bank Polska Kasa Opieki S.A.6,866 127 388,29
 BENEFIT SYSTEMS S.A.0,18156 882,74
 BSC Drukarnia Opakowań S.A.0,18161 617,60
 CCC S.A.0,49438 292,87
 DEVELIA SA2,452 187 764,25
 ENEA S.A.0,1085 610,50
 ERBUD S.A.0,27240 673,71
 EUROCASH S.A.0,87781 250,83
 FAMUR S.A.0,34300 260,00
 Grupa Azoty S.A.1,991 778 786,26
 INTROL S.A.0,018 290,00
 Kruk S.A.2,061 837 973,50
 Lena Lighting S.A.0,0435 422,36
 MCI Capital S.A.0,25224 361,84
 ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.0,39352 854,34
 OT LOGISTICS S.A.0,014 900,46
 P.A. NOVA S.A.0,0759 827,51
 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.0,45400 840,08
 Play Communications S.A.1,811 617 589,96
 Santander Bank Polska S.A.2,402 139 762,25
 Stelmet S.A.0,0220 572,65
 UNIBEP S.A.0,40359 418,60
 VOXEL1,211 083 749,65
 Wawel S.A.0,49436 937,18
 WIRTUALNA POLSKA HOLDING0,77686 377,60
 Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A.1,02913 653,15
 ZUE SA0,13115 666,33
8Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej0,000,00
9Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji1,971 758 708,73
 Credit Agricole0,14123 402,17
 Galaxy Resources LTD0,0654 078,88
 ING GROEP NV0,34307 225,22
 Jeronimo Martins0,72639 060,11
 PEUGEOT S.A.0,71634 942,35
10Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
11Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte0,000,00
12Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
13Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte0,000,00
14Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
15Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki0,000,00
16Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
17Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki0,000,00
18Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
19Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach0,000,00
20Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
21Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu6,505 803 538,47
 Orbis S.A. - ORB0620 - 26/06/20206,505 803 538,47
22Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
23Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
24Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
25Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 220,000,00
26Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 210,000,00
27Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 230,000,00
28Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 240,000,00
29Listy zastawne0,000,00
30Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych0,000,00
31Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej0,000,00
32Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska0,000,00
33Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym0,000,00
34Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego0,000,00
35Środki pieniężne1,991 777 838,99
 Rachunek przeliczeniowy1,991 777 838,99
36Należności0,30267 026,48
loaderek.gifoverlay.png