Roczna struktura aktywów PKO DFE na dzień 31 grudnia 2021

 

Lp.Kategoria lokatyUdział w wartości aktywów (%)Wartość na dzień wyceny
1Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom42,6467 661 276,90
 SKARB PANSTWA - DS1023 - 25/10/202314,1222 414 480,00
 SKARB PANSTWA - PS0123 - 25/01/202322,9636 442 155,50
 SKARB PANSTWA - PS0424 - 25/04/20242,193 482 570,00
 SKARB PANSTWA - PS1024 - 25/10/20241,041 647 351,00
 SKARB PANSTWA - WZ0124 - 25/01/20241,472 332 982,40
 SKARB PANSTWA - WZ0126 - 25/01/20260,851 341 738,00
2Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom0,000,00
3Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty0,000,00
4Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez  rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty0,000,00
5Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,40635 374,72
 mBank - Depozytariusz 03/01/20220,40635 374,72
6Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
7Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji48,3576 720 717,81
 Alior Bank S.A.2,023 213 036,23
 ALLEGRO.EU0,48763 447,44
 ALUMETAL S.A.1,272 008 331,96
 AMREST HOLDINGS0,30478 101,77
 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.2,363 742 471,59
 ATAL S.A.0,0232 297,09
 Atende S.A.0,13207 215,51
 ATM GRUPA SA0,33517 883,64
 Bank Millennium S.A.0,58917 370,47
 Bank Polska Kasa Opieki S.A.7,6212 097 767,47
 BENEFIT SYSTEMS S.A.0,07112 649,48
 BNP Paribas Bank Polska S.A.3,806 031 251,36
 Budimex S.A.0,681 079 934,95
 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.0,801 266 816,92
 CCC S.A.1,592 520 501,19
 ComArch S.A.0,53842 264,53
 DECORA S.A.0,007 440,58
 DEVELIA SA2,984 730 596,18
 ECHO Investment0,24386 353,12
 ENEA S.A.0,821 297 227,41
 ERBUD S.A.0,16251 786,59
 EUROCASH S.A.0,681 079 522,00
 FAMUR S.A.0,34540 716,00
 Ferro S.A.1,562 472 285,71
 Grupa Kęty S.A.2,964 693 315,54
 Instal Kraków S.A.0,42670 852,10
 Inter Cars S.A.0,53837 681,45
 KERNEL HOLDING S.A.0,0696 757,88
 KGHM Polska Miedź S.A.0,24385 086,87
 Kruk S.A.0,36572 413,55
 Lena Lighting S.A.0,0348 354,65
 LPP S.A.1,862 949 865,12
 MCI Capital S.A.0,14221 708,47
 MO-BRUK SA2,433 851 747,35
 OncoArendi Therapeutics S.A.0,09142 814,45
 Orange Polska S.A.1,121 779 187,30
 P.A. NOVA S.A.0,0353 302,75
 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.2,023 211 177,17
 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.0,51813 279,00
 Pure Biologics S.A.0,36576 749,23
 TAURON Polska Energia S.A.1,392 212 443,26
 TEN SQUARE GAMES S.A.0,901 421 890,61
 TORPOL0,14229 018,05
 UNIBEP S.A.0,31489 553,23
 UNICREDIT SPA0,801 271 676,38
 VOXEL S.A.1,041 649 301,74
 Wawel S.A.0,22341 650,97
 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.0,881 401 412,47
 ZPC Otmuchów SA0,003 553,97
 ZPUE S.A.0,07104 550,00
 ZUE SA0,0694 105,06
8Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej0,000,00
9Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji7,5812 023 805,89
 ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES0,10158 467,73
 Boohoo Group PLC0,10162 168,65
 Credit Agricole0,14215 569,79
 Daimler AG0,731 162 666,68
 ERSTE GROUP BANK AG0,12190 185,19
 Freeport- McMoran INC0,61975 033,97
 ING GROEP NV0,61972 521,65
 INPOST SA0,681 076 589,84
 Lundin Mining Corp0,19294 512,43
 MCAFEE Corp0,44698 084,24
 Micron Technology INC0,861 357 698,51
 Neurocrine Biosciences INC0,741 180 527,75
 SHS STELLANTIS N.V. ORD REG0,35552 107,74
 TELADOC HEALTH INC0,0693 197,30
 Total S.A.0,06102 734,27
 TRS DAIMLER TRUCK0,18277 722,35
 Ubisoft Entertainment0,49773 308,71
 Vertex Pharmaceuticals INC0,62980 733,60
 Volkswagen AG0,50799 975,49
10Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
11Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte0,000,00
12Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
13Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte0,000,00
14Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
15Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki0,000,00
16Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
17Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki0,000,00
18Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
19Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach0,000,00
20Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
21Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
22Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
23Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
24Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
25Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 220,000,00
26Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 210,000,00
27Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 230,000,00
28Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 240,000,00
29Listy zastawne0,000,00
30Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych0,000,00
31Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej0,000,00
32Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska0,000,00
33Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym0,000,00
34Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego0,000,00
35Środki pieniężne1,021 632 376,70
 Rachunek podstawowy0,004,92
 Rachunek przeliczeniowy1,031 632 371,78
36Należności0,0118 886,31
loaderek.gifoverlay.png