Roczna struktura aktywów PKO DFE na dzień 30 grudnia 2022

 

Lp.Kategoria lokatyUdział w wartości aktywów (%)Wartość na dzień wyceny
1Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom48,8878 095 844,20
 SKARB PANSTWA - DS1023 - 25/10/202313,6121 738 200,00
 SKARB PANSTWA - PS0123 - 25/01/202322,9236 619 389,00
 SKARB PANSTWA - PS0424 - 25/04/20242,123 391 325,00
 SKARB PANSTWA - PS1024 - 25/10/20247,8712 573 495,00
 SKARB PANSTWA - WZ0124 - 25/01/20241,512 404 886,20
 SKARB PANSTWA - WZ0126 - 25/01/20260,861 368 549,00
2Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom0,000,00
3Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty0,000,00
4Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez  rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty0,000,00
5Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy3,555 676 928,88
 BNP Paribas S.A. oddział w Polsce 03/01/20233,135 000 000,00
 mBank - Depozytariusz - 02/01/20230,42676 928,88
6Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
7Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji33,9154 165 273,51
 Alior Bank S.A.1,272 034 005,52
 ALLEGRO.EU0,31492 510,76
 AMREST HOLDINGS0,21336 436,21
 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.1,562 487 727,20
 ATAL S.A.0,12188 771,81
 Atende S.A.0,07116 526,61
 ATM GRUPA SA0,26412 252,75
 Bank Millennium S.A.0,24391 110,50
 Bank Polska Kasa Opieki S.A.4,787 635 655,12
 BENEFIT SYSTEMS S.A.0,08128 515,40
 BNP Paribas Bank Polska S.A.2,293 651 745,51
 Budimex S.A.0,821 317 478,21
 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.0,801 278 508,79
 ComArch S.A.0,47744 396,52
 DECORA S.A.0,006 984,93
 DEVELIA SA2,423 859 137,35
 ECHO Investment0,20322 180,09
 ENEA S.A.0,821 305 230,05
 ERBUD S.A.0,21328 427,00
 Fabryka Mebli Forte S.A.0,0464 173,71
 FAMUR S.A.0,34536 208,66
 Ferro S.A.1,031 652 161,10
 Grupa Kęty S.A.2,203 513 108,93
 HUUUGE INC0,15237 725,74
 Instal Kraków S.A.0,50804 272,50
 Inter Cars S.A.0,52825 941,07
 Kruk S.A.0,35566 749,08
 Lena Lighting S.A.0,0341 528,87
 LIBET SA0,09139 660,80
 LPP S.A.1,151 829 434,42
 mBank S.A.0,0350 314,29
 MCI Capital ASI S.A.0,35551 638,79
 MO-BRUK SA1,923 066 427,75
 MOLECURE S.A.0,13199 792,99
 Odlewnie Polskie S.A.0,25394 661,84
 Orange Polska S.A.0,831 319 265,37
 ORZEŁ BIAŁY S.A.0,12193 032,00
 P.A. NOVA S.A.0,0339 950,40
 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.1,722 740 746,64
 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.0,61975 326,07
 Pure Biologics S.A.0,16262 916,79
 RAWLPLUG S.A.0,07115 177,93
 TAURON Polska Energia S.A.1,121 783 019,62
 TORPOL0,17275 336,86
 UNIBEP S.A.0,24390 806,77
 UNICREDIT SPA0,781 245 956,26
 VOXEL S.A.0,991 579 104,02
 Wawel S.A.0,29462 572,16
 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.0,631 002 226,95
 ZPC Otmuchów SA0,09135 879,10
 ZUE SA0,08132 555,70
8Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej0,000,00
9Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji8,3813 380 715,63
 ACTIVISION BLIZZARD INC0,42673 915,58
 BP PLC0,47754 478,38
 ConocoPhillips0,33519 412,40
 Credit Agricole0,11172 502,36
 DEVON ENERGY CORP1,482 369 103,79
 ERSTE GROUP BANK AG0,09140 228,01
 Freeport- McMoran INC1,262 007 220,80
 ING GROEP NV0,58924 137,67
 INPOST SA0,52825 380,34
 Lundin Mining Corp0,16252 715,09
 Mercedes-Benz Group AG0,671 076 969,88
 Micron Technology INC0,55877 807,85
 Neurocrine Biosciences INC0,661 051 501,98
 SHS STELLANTIS N.V. ORD REG0,44696 343,31
 Total S.A.0,09138 154,61
 TRS DAIMLER TRUCK0,16253 850,92
 Ubisoft Entertainment SA0,07111 914,48
 Volkswagen AG0,33535 078,18
10Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
11Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte0,000,00
12Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
13Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte0,000,00
14Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
15Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki0,000,00
16Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
17Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki0,000,00
18Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
19Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach0,000,00
20Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
21Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
22Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
23Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
24Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
25Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 223,725 936 593,42
 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. - PKN OBL C - 22/12/20253,725 936 593,42
26Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 210,000,00
27Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 230,000,00
28Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 240,000,00
29Listy zastawne0,000,00
30Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych0,000,00
31Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej0,000,00
32Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska0,000,00
33Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym0,000,00
34Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego0,000,00
35Środki pieniężne1,412 261 257,54
 Rachunek podstawowy0,000,00
 Rachunek przeliczeniowy1,422 261 257,54
36Należności0,15238 453,95
loaderek.gifoverlay.png