Roczna struktura aktywów PKO DFE na dzień 29 grudnia 2023

Lp.Kategoria lokatyUdział w wartości aktywów (%)Wartość na dzień wyceny
1Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom32,4470 558 109,40
 SKARB PANSTWA - DS0725 - 25/07/20255,6712 340 500,00
 SKARB PANSTWA - DS0726 - 25/07/20267,0115 246 720,00
 SKARB PANSTWA - PS0424 - 25/04/20246,7314 635 430,00
 SKARB PANSTWA - PS1024 - 25/10/202411,2824 545 000,00
 SKARB PANSTWA - WZ0124 - 25/01/20241,102 402 416,40
 SKARB PANSTWA - WZ0126 - 25/01/20260,641 388 043,00
2Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom0,000,00
3Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty0,000,00
4Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez  rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty0,000,00
5Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy6,0613 189 288,92
 BNP Paribas S.A. oddział w Polsce - 03/01/20245,7512 500 000,00
 mBank - Depozytariusz - 02/01/20240,32689 288,92
6Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
7Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji42,0391 422 915,30
 AC S.A.0,0119 574,20
 Alior Bank S.A.2,094 554 890,89
 ALLEGRO.EU0,15333 896,00
 AMREST HOLDINGS0,20425 512,01
 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.1,322 865 556,81
 ATAL S.A.0,22484 523,64
 Atende S.A.0,12259 529,42
 ATM GRUPA SA0,19410 133,38
 Bank Millennium S.A.0,691 507 910,13
 Bank Polska Kasa Opieki S.A.6,1013 260 770,91
 BENEFIT SYSTEMS S.A.0,31674 826,07
 BNP Paribas Bank Polska S.A.3,788 225 415,00
 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.0,621 339 321,55
 CAVATINA HOLDING S.A.0,0243 445,89
 ComArch S.A.1,362 968 744,47
 CYFROWY POLSAT S.A.0,12258 586,94
 DEVELIA SA2,735 933 121,63
 ECHO Investment0,18382 998,65
 ENEA S.A.1,092 378 402,01
 ERBUD S.A.0,18387 450,17
 Ferro S.A.1,132 460 429,10
 Firma Oponiarska Dębica S.A.0,23504 970,63
 GRENEVIA S.A.0,24526 767,50
 Grupa Kęty S.A.0,43925 355,95
 Grupa Pracuj S.A.0,06136 315,23
 HUUUGE INC0,491 071 537,26
 Instal Kraków S.A.0,571 244 439,70
 Inter Cars S.A.0,831 814 313,73
 Kruk S.A.0,40863 094,13
 Lena Lighting S.A.0,0239 616,91
 LIBET SA0,06126 416,87
 LPP S.A.2,415 243 591,92
 mBank S.A.0,06131 135,96
 MCI Capital ASI S.A.0,501 080 525,92
 MO-BRUK SA1,543 352 659,38
 Murapol S.A.0,17369 472,00
 NEUCA S.A.0,461 009 608,50
 Odlewnie Polskie S.A.0,26575 201,96
 Orange Polska S.A.0,811 766 450,00
 ORLEN S.A.0,591 290 545,08
 ORZEŁ BIAŁY S.A.0,591 279 143,60
 P.A. NOVA S.A.0,0360 270,89
 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.1,603 475 956,77
 RAWLPLUG S.A.0,06123 800,14
 Seko S.A.0,0111 687,41
 Stalprodukt S.A.0,20436 062,58
 TAURON Polska Energia S.A.1,453 146 237,10
 TEN SQUARE GAMES S.A.0,06135 692,76
 TEXT S.A.0,16350 855,40
 TORPOL0,21457 204,51
 UNIBEP S.A.0,21445 986,65
 UNICREDIT SPA1,222 656 323,00
 VOXEL S.A.1,302 826 316,81
 Wawel S.A.1,292 796 149,20
 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.0,551 203 835,37
 ZPC Otmuchów SA0,17363 035,40
 ZUE SA0,19407 300,21
8Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej0,000,00
9Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji6,1813 447 130,25
 Barclays  Bank PLC0,0238 442,69
 BP PLC0,32699 183,05
 ERSTE GROUP BANK AG0,07159 702,04
 First Quantum Minerals LTD0,10225 639,46
 Freeport- McMoran INC0,962 093 911,89
 ING GROEP NV0,471 015 983,16
 INPOST SA0,891 929 290,99
 Mercedes-Benz Group AG0,471 017 158,08
 Neurocrine Biosciences INC0,41881 408,52
 PAYPAL HOLDINGS INC0,511 111 582,43
 ProPetro Holding Corp0,06131 901,20
 Raiffeisen Bank International AG0,19405 885,80
 SHS STELLANTIS N.V. ORD REG0,972 115 084,60
 SINCH AB0,34735 008,46
 Total S.A.0,06133 955,14
 TRS DAIMLER TRUCK0,13276 608,46
 Volkswagen AG0,22476 384,28
10Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
11Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte0,000,00
12Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
13Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte0,000,00
14Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
15Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki0,000,00
16Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
17Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki0,000,00
18Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
19Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach0,000,00
20Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
21Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
22Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
23Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
24Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
25Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 227,1115 467 299,94
 Bank Millennium S.A. - 30/01/20290,791 714 620,12
 Kruk S.A. - 28/06/20250,23506 628,45
 Kruk S.A. - 28/06/20270,24531 915,65
 LPP S.A. - 12/12/20240,771 667 876,54
 ORLEN S.A. - 22/12/20252,766 013 944,08
 Santander Bank Polska S.A. - 30/11/20262,315 032 315,10
26Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 210,000,00
27Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 230,000,00
28Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 240,000,00
29Listy zastawne0,000,00
30Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych0,000,00
31Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej0,000,00
32Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska0,000,00
33Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym0,000,00
34Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego4,179 071 640,00
 Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK161127A - 16/11/20274,179 071 640,00
35Środki pieniężne1,894 087 063,87
 Rachunek podstawowy0,000,00
 Rachunek przeliczeniowy1,884 087 063,87
36Należności0,12265 070,64

 

loaderek.gifoverlay.png