Publikacje obowiązkowe DFE

Roczna struktura aktywów PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego na dzień 31 grudnia 2018 r.

Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2018 r.
    
Lp.Kategoria   lokatyUdział   w wartości aktywów (%)Wartość   na dzień wyceny
1Obligacje,   bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy   Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom48,1433   599 133,30
 SKARB   PANSTWA - DS1019 - 25/10/20193,752   617 700,00
 SKARB   PANSTWA - PS0424 - 25/04/20243,682   571 550,00
 SKARB   PANSTWA - PS0719 - 25/07/20198,395   854 812,00
 SKARB   PANSTWA - WZ0119 - 25/01/20195,914   123 497,10
 SKARB   PANSTWA - WZ0120 - 25/01/202010,617   405 047,00
 SKARB   PANSTWA - WZ0121 - 25/01/202110,537   346 352,50
 SKARB   PANSTWA - WZ0124 - 25/01/20243,352   340 461,70
 SKARB   PANSTWA - WZ0126 - 25/01/20261,921   339 713,00
2Obligacje,   bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne   państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty,   udzielane tym podmiotom0,000,00
3Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne,   gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a   także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te   podmioty0,000,00
4Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne,   gwarantowane lub poręczane przez  rządy   lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także   depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty0,000,00
5Depozyty   bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających   siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych   organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141   ust. 4 ustawy10,397   249 341,49
 BRE   - Depozytariusz5,804   049 341,49
 Santander   Bank Polska S.A.3,582   500 000,00
 Santander   Bank Polska S.A.0,57400   000,00
 Santander   Bank Polska S.A.0,43300   000,00
6Depozyty   denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, w   bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących   działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem   finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
7Akcje   spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej   Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na   tym rynku prawa poboru i prawa do akcji36,2825   325 039,62
 Alior   Bank S.A.1,33928   318,95
 ALUMETAL   S.A.1,27889   695,00
 ASSECO   SOUTH EASTERN EUROPE S.A.1,761   229 622,80
 Atende   S.A.0,17118   591,68
 Bank   BGŻ BNP PARIBAS S.A.2,051   430 700,00
 Bank   Millennium S.A.3,872   699 101,42
 Bank   Polska Kasa Opieki S.A.7,825   460 980,57
 BENEFIT   SYSTEMS S.A.0,23157   926,86
 CCC   S.A.1,07746   398,66
 CYFROWY   POLSAT S.A.1,30906   400,00
 ERBUD   S.A.0,1389   950,32
 EUROCASH   S.A.1,37955   923,12
 GETIN   NOBLE BANK S.A.0,24167   258,87
 Grupa   Azoty S.A.2,431   694 796,63
 INTROL   S.A.0,0210   777,00
 Kruk   S.A.1,801   253 920,00
 LC   CORP SA1,09757   828,80
 Lena   Lighting S.A.0,0427   118,00
 MCI   Capital S.A.0,30210   251,55
 ONCOARENDI   THERAPEUTICS S.A.0,73509   881,37
 Orbis   S.A.1,05735   365,76
 OT   LOGISTICS S.A.0,015   609,76
 P.A.   NOVA S.A.0,0752   113,87
 PGE   POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.0,72506   010,00
 Play   Communications SA1,461   019 292,12
 Santander   Bank Polska S.A.2,561   783 428,79
 Stelmet   S.A.0,0320   348,73
 Trakcja   PRKII S.A.0,49342   091,04
 WIRTUALNA   POLSKA HOLDING S.A.0,71495   920,88
 ZUE   SA0,17119   417,07
8Akcje,   prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej0,000,00
9Akcje   spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita   Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych   rynkach prawa poboru i prawa do akcji1,461   021 408,30
 Galaxy   Resources LTD0,95662   530,30
 Societe   Generale Paris0,51358   878,00
10Akcje,   prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
11Certyfikaty   inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte0,000,00
12Tytuły   uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu   zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141   ust. 4 ustawy0,000,00
13Jednostki   uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne   fundusze inwestycyjne otwarte0,000,00
14Tytuły   uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu   otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141   ust. 4 ustawy0,000,00
15Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe, będące przedmiotem oferty publicznej,   emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki0,000,00
16Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej,   emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o   których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
17Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty   publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich   związki0,000,00
18Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty   publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne   państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
19Obligacje   przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach0,000,00
20Dłużne   papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność   za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku   przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed   innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające   siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
21Obligacje   będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej   emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich   związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej   wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu1,441   007 773,19
 Orbis   S.A. - ORB0620 - 26/06/20201,441   007 773,19
22Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty   publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające   siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki   samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w   wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
23Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez   inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o   których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w   wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu   oprocentowaniu0,000,00
24Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty   publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy,   emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze   publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały   zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i   ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
25Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do   spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium   Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt   21 i 220,000,00
26Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których   mowa w pkt 15 i 210,000,00
27Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, inne niż papiery   wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 230,000,00
28Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do   spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach   innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których   mowa w pkt 23 i 240,000,00
29Listy   zastawne0,000,00
30Dłużne   papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na   terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, która podlega   szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych   papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych   papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia   wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z   tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta   zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych   wynikających z tych papierów wartościowych0,000,00
31Kwity   depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie   instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej0,000,00
32Kwity   depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż   Rzeczpospolita Polska0,000,00
33Obligacje   emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie   z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym   Funduszu Drogowym0,000,00
34Obligacje   inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne,   emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego0,000,00
35Środki   pieniężne2,261   569 869,77
36Należności0,0323   045,99
loaderek.gifoverlay.png