Publikacje obowiązkowe DFE

Roczna struktura aktywów PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego na dzień 31 grudnia 2015 r.

Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia  2015 r.  
    
Lp.Kategoria lokatyUdział w wartości aktywów (%)Udział w wartości aktywów (w   PLN)
1Obligacje, bony   skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub   Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom51,518 673 470,37
 Skarb Państwa   DS1017 - 25/10/20172,87483 682,50
 Skarb Państwa   DS1019 - 25/10/20193,37568 235,00
 Skarb Państwa   DS1020 - 25/10/20200,82138 912,84
 Skarb Państwa   DS1021 - 25/10/20210,65109 519,56
 Skarb Państwa   DS1023 - 25/10/20230,2744 969,62
 Skarb Państwa   OK0116 - 25/01/20162,43409 446,50
 Skarb Państwa   PS0416 - 25/04/20160,87146 307,00
 Skarb Państwa   PS0417 - 25/04/20173,32559 078,00
 Skarb Państwa   PS0418 - 25/04/20180,76128 647,20
 Skarb Państwa   PS0718 - 25/07/20181,04175 212,20
 Skarb Państwa   PS0719 - 25/07/20195,03846 208,00
 Skarb Państwa   PS1016 - 25/10/20160,74124 172,40
 Skarb Państwa   WS0429 - 25/04/20290,4677 247,52
 Skarb Państwa   WS0922 - 23/09/20220,4778 341,25
 Skarb Państwa   WZ0117 - 25/01/20175,991 008 720,00
 Skarb Państwa   WZ0118 - 25/01/20185,981 006 960,00
 Skarb Państwa   WZ0119 - 25/01/20193,52593 032,60
 Skarb Państwa   WZ0120 - 25/01/20203,56599 802,00
 Skarb Państwa   WZ0121 - 25/01/20214,04681 012,78
 Skarb Państwa   WZ0124 - 25/01/20243,62608 945,40
 Skarb Państwa   WZ0126 - 25/01/20261,69285 018,00
2Obligacje,   bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki   centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i   kredyty, udzielane tym podmiotom0,000,00
3Obligacje,   bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia   pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank   Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane   przez te podmioty0,000,00
4Obligacje,   bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia   pieniężnych, gwarantowane lub poręczane przez    rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art 141 ust. 4   ustawy, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane   przez te podmioty0,000,00
5Depozyty   bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających   siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych   organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art..   141 ust. 4 ustawy6,631 117   020,11
 mBank   S.A. 2016/01/040,4067 020,11
 mBank   S.A. 2016/01/043,27550   000,00
 mBank   S.A. 2016/01/042,97500   000,00
6Depozyty   denominowane w walutach państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, w   bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących   działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem   finansowym w państwach, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy0,000,00
7Akcje   spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej   Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na   tym rynku prawa poboru i prawa do akcji35,846 035   777,38
 AC   S.A.1,49251   120,00
 Alior   Bank S.A.1,78299   970,00
 Asseco   Business Solutions S.A.0,2134 890,55
 Asseco   Poland S.A.1,52255   510,00
 Atende   S.A.0,1626 900,00
 Bank   Handlowy S.A.0,2033 073,95
 Bank   Millennium S.A.2,17365   300,00
 Bank   Zachodni WBK S.A.2,12357   687,50
 Comarch   S.A.1,43241   311,00
 Elektrobudowa   S.A.1,48248   490,40
 Erbud   S.A.1,61270   338,76
 Ferro   S.A.3,33561   042,72
 GPW   w Warszawie S.A.0,5084 083,00
 ING   Bank Śląski S.A.1,37231   230,00
 Introl   S.A.0,1829 661,94
 KGHM   Polska Miedź S.A.0,1017 619,25
 Lena   Lighting S.A.0,2338 285,80
 Libet   S.A.1,38232   900,00
 mBank   S.A.0,4778 982,50
 Netia   S.A.1,72290   455,20
 MCI   Capital S.A.2,20370   880,00
 OT   Logistics S.A.0,1829 609,58
 P.A.   Nova S.A.1,12189   186,14
 PKP   Cargo S.A.0,4067 033,15
 Robyg   S.A.2,52425   040,00
 Torpol   S.A.3,49587   040,00
 Trakcja   PRKII S.A.1,13189   450,00
 Uniwheels   AG0,74124   810,00
 Vistal   Gdynia S.A.0,1626 632,62
 ZPUE   S.A.0,4677 243,32
8Akcje,   prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej0,000,00
9Akcje   spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita   Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych   rynkach prawa poboru i prawa do akcji0,000,00
10Akcje,   prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
11Certyfikaty   inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte0,000,00
12Tytuły   uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu   zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141   ust. 4 ustawy0,000,00
13Jednostki   uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne   fundusze inwestycyjne otwarte0,000,00
14Tytuły   uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu   otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141   ust. 4 ustawy0,000,00
15Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu   terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej0,000,00
16Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej,   emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o   których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
17Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty   publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich   związki0,000,00
18Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty   publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne   państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
19Obligacje   przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o   obligacjach0,000,00
20Dłużne   papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność   za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku   przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed   innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające   siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy0,000,00
21Obligacje   będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej   emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich   związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej   wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
22Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty   publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające   siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki   samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w   wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
23Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez   inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o   których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości   odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
24Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty   publicznej na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy,   emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze   publiczne państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, które zostały   zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i   ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
25Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do   spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium   Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt   21 i 220,000,00
26Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których   mowa w pkt 15 i 210,000,00
27Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, inne niż papiery   wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 230,000,00
28Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do   spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach   innych niż Rzeczpospolita Polska, innych niż papiery wartościowe, o których   mowa w pkt 23 i 240,000,00
29Listy   zastawne0,000,00
30Dłużne   papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na   terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, która podlega   szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych   papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych   papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia   wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z   tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta   zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych   wynikających z tych papierów wartościowych0,000,00
31Kwity   depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie   instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej0,000,00
32Kwity   depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż   Rzeczpospolita Polska0,000,00
33Obligacje   emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie   z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym   Funduszu Drogowym0,000,00
34Obligacje   inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne,   emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego0,000,00
35Środki   pieniężne6,011 012   584,15
36Należności0,011 013,00
37Inne krajowe   instrumenty finansowe0,000,00
loaderek.gifoverlay.png