Publikacje obowiązkowe DFE

Roczna struktura aktywów PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego na dzień 31 grudnia 2014 r.

Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2014 r.  
    
Lp.Kategoria lokatyUdział w wartości aktywów (%)Udział w wartości aktywów (w PLN)
1Obligacje, bony   skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub   Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom53,043 339 192,71
 Skarb Państwa -   DS1017 -25/10/20172,80176   134,40
 Skarb Państwa -   DS1019 -25/10/20190,7446   484,00
 Skarb Państwa -   DS1020 -25/10/20202,25141   889,44
 Skarb Państwa -   DS1021 -25/10/20211,79112   824,20
 Skarb Państwa -   DS1023 -25/10/20230,7446   493,59
 Skarb Państwa -   OK0116 -25/01/20163,27206   115,00
 Skarb Państwa -   PS0416 -25/04/20162,39150   577,00
 Skarb Państwa -   PS0417 -25/04/20172,27142   730,90
 Skarb Państwa -   PS0418 -25/04/20182,06129   849,60
 Skarb Państwa -   PS0718 -25/07/20182,77174   630,80
 Skarb Państwa -   PS0719 -25/07/20192,53159   298,50
 Skarb Państwa -   PS1016 -25/10/20162,02127   346,40
 Skarb Państwa -   WS0429 -25/04/20291,3182   498,52
 Skarb Państwa -   WS0922 -23/09/20221,2981   516,50
 Skarb Państwa -   WZ0115 -25/01/20152,45153   963,84
 Skarb Państwa -   WZ0117 -25/01/20174,98313   726,20
 Skarb Państwa -   WZ0118 -25/01/20186,82429   122,50
 Skarb Państwa -   WZ0119 -25/01/20194,00251   632,50
 Skarb Państwa -   WZ0121 -25/01/20212,95185   631,72
 Skarb Państwa -   WZ0124 -25/01/20243,60226   727,10
2Obligacje,   bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki   centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i   kredyty, udzielane tym podmiotom0,000,00
3Obligacje,   bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia   pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank   Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane   przez te podmioty0,000,00
4Obligacje,   bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia   pieniężnych, gwarantowane lub poręczane przez    rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art 141 ust. 4   ustawy, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane   przez te podmioty0,000,00
5Depozyty   bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających   siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych   organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art..   141 ust. 4 ustawy4,35273 710,81
 lokata   w mBank S.A.  - 02/01/20154,35273 710,81
6Depozyty   denominowane w walutach państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, w   bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących   działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem   finansowym w państwach, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy0,000,00
7Akcje   spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej   Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na   tym rynku prawa poboru i prawa do akcji35,292 221 893,93
 AC   S.A.1,0868 198,40
 Alior   Bank S.A.4,36274 225,00
 Asseco   Business Solutions S.A.0,3924 768,64
 Bank   Millennium S.A.2,36148 500,00
 Decora   S.A.0,3320 465,82
 Elektrobudowa   S.A.3,98250 559,40
 Fabryka   Farb i Lakierów Śnieżka S.A.0,1710 814,20
 Farmacol   S.A.0,2314 490,00
 Ferro   S.A.1,5698 281,08
 Getin   Noble Bank S.A.3,74235 366,56
 Giełda   Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.1,71107 559,50
 Harper   Hygienics S.A.0,084 995,00
 ING   Bank Śląski S.A.1,3585 140,00
 Introl   S.A.0,5132 218,40
 KGHM   Polska Miedź S.A.0,4729 540,50
 Lena   Lighting S.A.0,6037 562,04
 Libet   S.A.3,43216 125,00
 Open   Finance S.A.0,042 627,10
 OT   Logistics S.A.0,6742 224,58
 P.A.   Nova S.A.0,9962 080,00
 PKP   Cargo S.A.0,9258 079,00
 Rawlplug   S.A.0,7044 171,16
 Robyg   S.A.2,84178 594,52
 Sanockie   Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.1,0062 900,00
 Zespół   Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.0,8251 520,00
 ZPUE   S.A.0,9760 888,03
8Akcje,   prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej0,000,00
 PZ   Cormay S.A. PP0,000,00
9Akcje   spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita   Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych   rynkach praw poboru i praw do akcji0,000,00
10Akcje,   prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
11Certyfikaty   inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte0,000,00
12Tytuły   uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu   zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141   ust. 4 ustawy0,000,00
13Jednostki   uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne   fundusze inwestycyjne otwarte0,000,00
14Tytuły   uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu   otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141   ust. 4 ustawy0,000,00
15Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu   terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej0,000,00
16Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej,   emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o   których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
17Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty   publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich   związki0,000,00
18Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty   publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne   państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
19Obligacje   przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o   obligacjach0,000,00
20Dłużne   papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność   za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku   przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed   innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające   siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy0,000,00
21Obligacje   będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej   emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich   związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej   wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
22Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty   publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające   siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki   samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w   wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
23Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez   inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o   których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości   odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
24Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty   publicznej na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy,   emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze   publiczne państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, które zostały   zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i   ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
25Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do   spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium   Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt   21 i 220,000,00
26Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których   mowa w pkt 15 i 210,000,00
27Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, inne niż papiery   wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 230,000,00
28Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do   spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach   innych niż Rzeczpospolita Polska, innych niż papiery wartościowe, o których   mowa w pkt 23 i 240,000,00
29Listy   zastawne0,000,00
30Dłużne   papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na   terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, która podlega   szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych   papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych   papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia   wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z   tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta   zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych   wynikających z tych papierów wartościowych0,000,00
31Kwity   depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie   instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej0,000,00
32Kwity   depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż   Rzeczpospolita Polska0,000,00
33Obligacje   emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie   z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym   Funduszu Drogowym0,000,00
34Obligacje   inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne,   emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego0,000,00
35Środki   pieniężne7,07445 002,97
36Należności0,2515 808,09
37Inne krajowe   instrumenty finansowe0,000,00
loaderek.gifoverlay.png