Publikacje obowiązkowe DFE

Roczna struktura aktywów PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.Kategoria lokatyWartość (PLN)Udział w wartości aktywów (%)
1.Obligacje, bony   skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki   i kredyty udzielane tym podmiotom1 473 414,2353,32
 SKARB PAŃSTWA – DS1017 –   25/10/201742 965,601,55
 SKARB PAŃSTWA – DS1020 –   25/10/2020152 948,345,53
 SKARB PAŃSTWA – DS1021 –   25/10/2021102 520,203,71
 SKARB PAŃSTWA – DS1023 –   25/10/202340 247,241,46
 SKARB PAŃSTWA – PS0414 –   25/04/2014146 997,205,32
 SKARB PAŃSTWA – PS0417 –   25/04/2017140 091,905,07
 SKARB PAŃSTWA – PS0418 –   25/04/2018124 077,604,49
 SKARB PAŃSTWA – PS0718 –   25/07/2018163 997,305,93
 SKARB PAŃSTWA – PS1016 –   25/10/201673 557,402,66
 SKARB PAŃSTWA –   WS0429-25/04/202968 185,122,47
 SKARB PAŃSTWA –   WS0922-23/09/202272 865,002,64
 SKARB PAŃSTWA – WZ0115 –   25/01/2015174 100,126,30
 SKARB PAŃSTWA – WZ0117 –   25/01/201760 534,602,19
 SKARB PAŃSTWA – WZ0118 –   25/01/201825 142,750,91
 SKARB PAŃSTWA – WZ0121 –   25/01/202185 183,863,08
2.Obligacje emitowane przez Bank   Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27/10/1994 r.   o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym0,000,00
3.Depozyty bankowe   i bankowe papiery wartościowe148   068,375,36
 mBank   S.A. - 02/01/2014148 068,375,36
4.Depozyty bankowe i bankowe   papiery wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych   państw, z którymi RP zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie   inwestycji, nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań   funduszu0,000,00
5.Akcje spółek   notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym   rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje   tych spółek960 910,5534,77
 AC S.A.58   827,302,13
 Action S.A.9   498,000,34
 Boryszew S.A.25   000,000,9
 mBank S.A.19   559,600,71
 BSC Drukarnia Opakowań S.A.2   024,800,07
 BZ WBK S.A.92   656,803,35
 CCC S.A.57   950,002,10
 PZ Cormay S.A.12   360,000,45
 Cyfrowy Polsat S.A.17   011,450,62
 Farmacol S.A.20   337,000,74
 Ferro S.A.3   465,600,13
 Harper Hygienics S.A.6   600,000,24
 Introl S.A.29   388,621,06
 Grupa Kęty S.A.6   553,800,24
 KGHM Polska Miedź S.A.32   161,251,16
 Lena Lighting S.A.39   476,611,43
 Mercor S.A.57   000,002,06
 Netia S.A.53   084,501,92
 Open Finance S.A.16   258,830,59
 PGNIG S.A.25   900,000,94
 PZU S.A.71   033,642,57
 Robyg S.A.119   350,004,32
 Sanockie Zakłady Przemysłu   Gumowego Stomil Sanok S.A.70   431,002,55
 Telekomunikacja Polska S.A.14   670,000,53
 ZPUE S.A.100 311,753,63
6.Akcje spółek notowanych na   regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcje   spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na   regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na   rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na   akcje tych spółek0,000,00
7.Akcje NFI0,000,00
8.Certyfikaty   inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte0,000,00
9.Jednostki   uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne   fundusze inwestycyjne otwarte0,000,00
10.Obligacje i inne   dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu   terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane   zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami   finansowymi0,000,00
11.Inne niż   zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane   przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne   Warszawa0,000,00
12.Obligacje   przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach0,000,00
13.Zdematerializowane   zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami   finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu   terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały   zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i   ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
14.Inne niż zdematerializowane   obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż   jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa,   które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej   wraz z ewentualnym oprocentowaniem0,000,00
15.Obligacje i inne dłużne papiery   wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone   do obrotu publicznego0,000,00
16.Obligacje i inne   dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery   wartościowe o których mowa w pkt 11 i 12 art. 141 ust. 1 ustawy o organizacji   i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych0,000,00
17.Listy zastawne0,000,00
18.Kwity depozytowe   dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP0,000,00
19.Środki pieniężne181   009,766,55
20.Należności0,000,00
21.Inne   –zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w   pkt 10 i 130,000,00
22.Dłużne papiery wartościowe   wyemitowane przez rządy lub banki centralne państw należących do OECD0,000,00
loaderek.gifoverlay.png