Publikacje obowiązkowe DFE

Roczna struktura aktywów PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego na dzień 30 grudnia 2016 r.

Roczna struktura aktywów na dzień 30 grudnia 2016 r.  
    
Lp.Kategoria lokatyUdział w wartości aktywów (%)      Udział w wartości aktywów
(w PLN)
1Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom58,3420 328 401,04
 Skarb Państwa DS1017 - 25/10/20170,2483 223,20
 Skarb Państwa DS1019 - 25/10/20191,57547 640,00
 Skarb Państwa PS0719 - 25/07/20194,171 453 858,00
 Skarb Państwa WZ0117 - 25/01/20172,891 007 990,00
 Skarb Państwa WZ0118 - 25/01/201831,4310 952 966,50
 Skarb Państwa WZ0119 - 25/01/20193,151 097 837,10
 Skarb Państwa WZ0120 - 25/01/20203,741 301 677,00
 Skarb Państwa WZ0121 - 25/01/20213,801 324 163,04
 Skarb Państwa WZ0124 - 25/01/20243,681 282 904,70
 Skarb Państwa WZ0126 - 25/01/20263,661 276 141,50
2Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom0,000,00
3Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty0,000,00
4Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężnych, gwarantowane lub poręczane przez  rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty0,000,00
5Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art.. 141 ust. 4 ustawy8,182 851 432,83
 Bank Millennium S.A. - 2017/01/021,43500 000,00
 mBank S.A. - 2017/01/026,312 200 000,00
 mBank S.A. - 2017/01/020,43151 432,83
6Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy0,000,00
7Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji22,717 914 638,33
 Asseco Poland S.A.1,74607 970,00
 Alior Bank S.A.2,67931 600,00
 Amica S.A.1,24433 659,44
 Apator S.A.0,65226 852,76
 Atende S.A.0,34119 848,68
 Bank Millennium S.A.0,30102 890,40
 mBank S.A.2,951 026 555,57
 Elektrobudowa S.A.0,94327 040,70
 Elemental Holding S.A.1,19415 054,26
 Enea S.A.0,63220 110,00
 Erbud S.A.0,78273 070,44
 Eurocash S.A.2,18760 041,60
 Getin Holding S.A.1,25435 667,34
 GPW W Warszawie S.A.0,2793 459,50
 Introl S.A.0,0930 076,12
 Lena Lighting S.A.0,1138 903,90
 Libet S.A.0,48168 510,00
 MCI Capital S.A.0,69241 398,05
 OT Logistics S.A.0,1138 043,36
 P.A. Nova S.A.0,82286 861,60
 Prime Car Management S.A.0,40140 356,20
 Skarbiec Holding S.A.0,30105 081,04
 Stelmet S.A.0,2585 761,36
 Trakcja PRKII S.A.1,56545 331,60
 Vistal Gdynia S.A.0,0415 317,10
 ZUE S.A.0,70245 177,31
8Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej0,000,00
9Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach praw poboru i praw do akcji3,551 236 605,33
 Distribuidora3,551 236 605,33
10Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
11Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte0,000,00
12Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
13Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte0,000,00
14Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
15Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej0,000,00
16Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
17Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki0,000,00
18Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
19Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach0,000,00
20Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy0,000,00
21Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
22Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
23Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
24Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
25Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 220,000,00
26Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 210,000,00
27Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 230,000,00
28Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 240,000,00
29Listy zastawne0,000,00
30Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych0,000,00
31Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej0,000,00
32Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska0,000,00
33Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym0,000,00
34Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego0,000,00
35Środki pieniężne4,481 560 372,37
36Należności2,74956 138,28
37Inne krajowe instrumenty finansowe0,000,00
loaderek.gifoverlay.png