Publikacje obowiązkowe DFE

Roczna struktura aktywów PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego na dzień 29 grudnia 2017 r.

Roczna struktura aktywów na dzień 29 grudnia 2017 r.  
    
Lp.Kategoria lokatyUdział w wartości   aktywów (%)Udział w   wartości aktywów (w PLN)
1Obligacje,   bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub   Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom48,6427 365   268,62
 Skarb   Państwa DS1019 - 25/10/20194,792 692   225,00
 Skarb   Państwa PS0719 - 25/07/20192,591 455   132,00
 Skarb   Państwa OK1018 - 25/10/20183,171 784   964,50
 Skarb   Państwa WZ0118 - 25/01/20188,704 892   777,00
 Skarb   Państwa WZ0119 - 25/01/20197,364 139   979,80
 Skarb   Państwa WZ0120 - 25/01/202013,147 394   316,00
 Skarb   Państwa WZ0121 - 25/01/20214,192 357   070,72
 Skarb   Państwa WZ0124 - 25/01/20242,361 325   371,60
 Skarb   Państwa WZ0126 - 25/01/20262,351 323   432,00
2Obligacje,   bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki   centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i   kredyty, udzielane tym podmiotom0,000,00
3Obligacje,   bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia   pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank   Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane   przez te podmioty0,000,00
4Obligacje,   bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia   pieniężnych, gwarantowane lub poręczane przez    rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art 141 ust. 4   ustawy, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane   przez te podmioty0,000,00
5Depozyty   bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających   siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych   organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art..   141 ust. 4 ustawy7,474 204   163,40
 mBank   S.A. - 2018/01/023,031 704   163,40
 mBank   S.A. - 2018/01/022,671 500   000,00
 Raiffeisen   Bank Polska S.A.  - 2018/01/021,781 000   000,00
6Depozyty   denominowane w walutach państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, w   bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących   działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem   finansowym w państwach, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy0,000,00
7Akcje   spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej   Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na   tym rynku prawa poboru i prawa do akcji41,4823 338   619,64
 Asseco   South Eastern Europe S.A. 2,401 353   000,00
 Alior   Bank S.A.2,491 402   662,52
 Alumetal   S.A.2,011 128   133,26
 Atende   S.A.0,22123   419,84
 Amrest   Holdings SE0,75420   864,86
 Bank   Handlowy w Warszawie S.A.4,592 582   504,54
 Bank   Millennium S.A.3,952 221   975,80
 Bank   Polska Kasa Opieki S.A. 6,683 761   010,00
 CCC   S.A.1,961 102   941,98
 Cyfrowy   Polsat S.A.1,791 009   200,00
 Erbud   S.A.0,35197   266,32
 Eurocash   S.A.2,541 428   490,08
 Introl   S.A.0,0319 033,84
 Kruk   S.A. 3,702 080   240,00
 Lena   Lighting S.A.0,0948 395,20
 MCI   Capital S.A.0,29162   023,40
 OT   Logistics S.A.0,0529 858,40
 P.A.   Nova S.A.0,1582 041,00
 Quercus   TFI S.A. 0,53300   300,00
 Robyg   S.A. 4,012 254   033,12
 Skarbiec   Holding S.A.0,77431   210,00
 Stelmet   S.A.0,0739 661,83
 Trakcja   PRKII S.A.1,08606   280,16
 Wirtualna   Polska Holding S.A.0,69386   117,38
 ZUE   S.A.0,30167   956,11
8Akcje,   prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej0,000,00
9Akcje   spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita   Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych   rynkach praw poboru i praw do akcji0,000,00
10Akcje,   prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
11Certyfikaty   inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte0,000,00
12Tytuły   uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu   zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141   ust. 4 ustawy0,000,00
13Jednostki   uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne   fundusze inwestycyjne otwarte0,000,00
14Tytuły   uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu   otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141   ust. 4 ustawy0,000,00
15Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu   terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej0,000,00
16Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej,   emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o   których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
17Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty   publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich   związki0,000,00
18Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty   publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne   państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
19Obligacje   przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o   obligacjach0,000,00
20Dłużne   papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność   za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku   przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed   innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające   siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy0,000,00
21Obligacje   będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej   emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich   związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej   wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
22Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty   publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające   siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki   samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w   wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
23Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez   inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o   których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości   odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
24Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty   publicznej na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy,   emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze   publiczne państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, które zostały   zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i   ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
25Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do   spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium   Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt   21 i 220,000,00
26Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których   mowa w pkt 15 i 210,000,00
27Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na   terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, inne niż papiery   wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 230,000,00
28Obligacje   i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do   spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach   innych niż Rzeczpospolita Polska, innych niż papiery wartościowe, o których   mowa w pkt 23 i 240,000,00
29Listy   zastawne0,000,00
30Dłużne   papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na   terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, która podlega   szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych   papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych   papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia   wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z   tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta   zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych   wynikających z tych papierów wartościowych0,000,00
31Kwity   depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie   instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej0,000,00
32Kwity   depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż   Rzeczpospolita Polska0,000,00
33Obligacje   emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie   z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym   Funduszu Drogowym0,000,00
34Obligacje   inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne,   emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego0,000,00
35Środki   pieniężne2,411 353   294,34
36Należności0,002 472,05
37Inne   krajowe instrumenty finansowe0,000,00
loaderek.gifoverlay.png