PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny

Podstawowe informacje

Członkostwo w OFE jest dobrowolne.

PKO OFE to szansa na wyższą emeryturę, zacznij odprowadzać część składki emerytalnej do PKO OFE.

Wybieram PKO OFE po raz pierwszy.

Osoba, która chce gromadzić środki w OFE, ma 4 miesiące, licząc od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia, na wybór funduszu i zawarcie z nim umowy. W przypadku podpisania umowy z OFE, ZUS będzie odprowadzał składki w wysokości 2,92 % wynagrodzenia, do wybranego OFE, począwszy od składki za miesiąc, w którym ZUS otrzymał od OFE informację o zawarciu umowy.
Niepodpisanie umowy z OFE spowoduje przekazywanie całej składki na ubezpieczenie emerytalne do ZUS. 

Zmieniam OFE na PKO OFE.

Podpisanie umowy z funduszem emerytalnym jest możliwe przez cały rok. Przeniesienie członków OFE oraz ich aktywów między funduszami odbywa się w tzw. sesjach transferowych, dokonywane jest przez ZUS cztery razy w roku.

Aby zmienić fundusz emerytalny w najbliższym transferze, należy podpisać umowę z nowym OFE:

  • do 25 stycznia (transfer w lutym),
  • do 25 kwietnia (transfer w maju),
  • do 25 lipca (transfer w sierpniu),
  • do 25 października (transfer w listopadzie).

Akcjonariusz

Akcjonariuszem Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego zarządzającego Funduszem jest PKO Bank Polski. 

Wyciągi ze stanem rachunku w formie elektronicznej

Fundusz przesyła każdemu członkowi Funduszu, w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy, roczną informację o środkach znajdujących się na rachunku Członka Funduszu, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, o wynikachdziałalności lokacyjnej Funduszu, a także o zasadach polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnym Funduszu, wraz ze wskaźnikami, do których są porównywane osiągane przez Fundusz stopy zwrotu,

Począwszy od 1 stycznia 2019 r., Fundusz, w uzgodnieniu z członkiem Funduszu, stosuje następujące tryby i formy przesyłania informacji:

a)       formę elektroniczną na indywidualne konto internetowe członka Funduszu, dostępne po zalogowaniu się do niego – przeznaczoną wyłącznie dla informacji rocznej o stanie rachunku w PKO OFE,

b)       formę elektroniczną, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego Funduszu, na wskazany przez członka Funduszu adres poczty elektronicznej,

c)        formę pisemną, przy użyciu przesyłki listowej, na adres wskazany przez członka Funduszu.

Forma elektroniczna to wygodny i bezpieczny sposób otrzymywania informacji z Funduszu w postaci pliku elektronicznego przesyłanego na platformę wlektroniczną WBK lub wskazany przez klienta adres e-mail.

Monitorowanie kapitału

Aplikacja dostępna w systemie transakcyjnym, prezentuje, za jakie miesiące i w jakiej wysokości wpłynęły do OFE składki oraz sygnalizuje, za który miesiąc odnotowano brak składki na rachunku.

Rachunek OFE zintegrowany z kontem w PKO Banku Polskim

Dostęp do informacji o środkach na rachunku możliwy jest przez bankowość elektroniczną iPKO w ramach konta osobistego oraz konta Inteligo.

Stopy zwrotu

Jak przystąpić do PKO BP Bankowego OFE za pośrednictwem Internetu.

Do PKO BP Bankowego OFE można przystąpić wypełniając formularz umowy o członkostwo z wnioskiem o przyjęcie do funduszu.

Przystępuję po raz pierwszyZmieniam ofe na PKO BP Bankowy OFE

Krok 1

Wypełnij elektroniczny formularz umowy PKO OFE. Do wypełnienia formularza prosimy przygotować dowód osobisty lub paszport, numer PESEL.

Krok 2

Wypełniony formularz elektroniczny zostanie przesłany do agenta transferowego.

Krok 3

Przesłany formularz umowy zostanie zweryfikowany pod względem poprawności danych, następnie wydrukowany w dwóch egzemplarzach i przesłany pod wskazany adres. Prosimy wpisać datę złożenia wniosku oraz podpisać obydwa egzemplarze umowy i przesłać w kopercie zwrotnej (opłaconej przez adresata) pod adres:

PKO BP Finat Sp. z o.o.
 

ul. Chmielna 89

00-805 Warszawa

Krok 4

Następnie umowa zostanie podpisana przez Przedstawiciela Funduszu i jeden egzemplarz zostanie odesłany.

Po otwarciu rachunku w PKO OFE prześlemy pod wskazany w umowie adres korespondencję z numerem rachunku, numerem Telekod potrzebnymi do zalogowania w systemie transakcyjnym.

W przypadku wypełnienia formularza w wersji pdf. prosimy o wydrukowanie, wpisanie daty złożenia wniosku oraz podpisanie obydwu egzemplarzy i odesłanie pod adres:

PKO BP Finat Sp. z o.o.

ul. Chmielna 89

00-805 Warszawa

Jeżeli zdecydowali się Państwo na przystąpienie do naszego Funduszu za pośrednictwem Internetu prosimy o zapoznanie się z dokumentami zamieszczonymi w zakładce pliki do pobrania.

loaderek.gifoverlay.png