Formularz Zmiana danych oraz zmiana w stosunkach majątkowych

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na konieczność informowania zarówno PKO BP Bankowego OFE jak i swojego pracodawcy (lub innego płatnika składek) o wszelkich zmianach w Państwa: danych adresowych, danych osobowych (takich jak: nazwisko, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości). Istotne jest, aby wszystkie trzy instytucje, tj. ZUS, OFE i pracodawca (lub inny płatnik składek) posiadały identyczne i kompletne dane, gdyż jakiekolwiek rozbieżności mogą być przyczyną nieregularnego przekazywania lub braku składek na rachunek w Funduszu.

Członek Funduszu ma obowiązek powiadomić Fundusz o każdorazowej zmianie stosunków majątkowych. Zmiana stosunków majątkowych wynikająca np. z rozwiązania małżeństwa przez rozwód, czy też wyłączenia ustawowej wspólności majątkowej może powodować nabycie praw do części środków zgromadzonych na rachunku małżonka/byłego małżonka w otwartym funduszu emerytalnym. Więcej informacji na stronie: Zmiana stosunków majątkowych Członka Funduszu.

Aby zaktualizować swoje dane w Funduszu należy pobrać i wypełnić formularz Zmiana danych oraz zmiana w stosunkach majątkowych Członka Funduszu.

Dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numery telefonów, adres e-mail) mogą Państwo aktualizować on-line logując się do Wirtualnego Biura Klienta,

lub dzwoniąc na naszą Infolinię:

  • 801 10 10 10
  • +48 22 539 23 23 (dla użytkowników telefonów komórkowych)
loaderek.gifoverlay.png