Formularz Dane osób uprawnionych

Zawierając umowę z otwartym funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do funduszu może wskazać imiennie jedną lub więcej osób fizycznych, na których rzecz ma nastąpić, po jej śmierci, wypłata środków zgromadzonych na rachunku w Funduszu.

Członek Funduszu może w każdym czasie zmienić poprzednią dyspozycję, wskazując inne osoby fizyczne uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci zamiast lub oprócz osób wczesniej wskazanych jak również oznaczając w inny sposób udział wskazanych osób w tych środkach, albo odwołać poprzednią dyspozycję, nie wskazując żadnych innych osób.

Aby ustanowić lub odwołać osobę uprawnioną do otrzymania środków w przypadku śmierci Członka Funduszu lub zmienić jej dane, należy pobrać i wypełnić formularz Dane osób uprawnionych.

Ważne:

  1. Jeżeli w okresie członkostwa w Funduszu, w małżeństwie Członka Funduszu obowiązywała ustawowa wspólność majątkowa, to w przypadku jego śmierci małżonkowi przysługuje połowa środków w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Środki te przekazywane są w ramach wypłaty transferowej na rachunek małżonka w otwartym funduszu emerytalnym.
  2. Wskazanym przez Członka osobom uprawnionym do otrzymania środków po jego śmierci zostaną  wypłacone środki niewykorzystane zgodnie z pkt. 1.
loaderek.gifoverlay.png