Formularz zmiany funduszu na PKO OFE

Formularz umowy o członkostwo w PKO BP Bankowym Otwartym Funduszu Emerytalnym z wnioskiem o przyjęcie do funduszu dla osoby będącej członkiem innego otwartego funduszu emerytalnego

Formularz umowy kolejnego przystąpienia

Zanim wypełnisz formularz zapoznaj się z treścią poniższych dokumentów:

Informacja KNF dotycząca otwartych funduszy emerytalnych

Prospekt Informacyjny

Regulamin korzystania z usług informacyjnych PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Informacja o skutkach niezłożenia dyspozycji dot. wskazania osób uprawnionych do dziedziczenia środków zgromadzonych w PKO BP Bankowym OFE.

Instrukcja wypełniania formularza

Prosimy o wypełnienie formularza umowy i wysłanie do PKO BP Bankowego OFE pod adres ul. Chłodna52, 00-872 Warszawa.
W przypadku:

  • istnienia między małżonkami innego stosunku majątkowego niż ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest potwierdzenie tego faktu oryginałem odpowiedniego dokumentu lub jego kopią, poświadczoną za zgodność z oryginałem (notarialnie, w placówce ZUS bądź w urzędzie administracji centralnej lub samorządowej),
  • gdy Klient jest osobą niepełnoletnią prosimy o pisemną zgodę na przystąpienie do PKO BP Bankowego OFE podpisaną przez przedstawiciela ustawowego Klienta.

Po podpisaniu umowy przez osobę reprezentującą Fundusz jeden egzemplarz umowy zostaje odesłany.
Moment podpisania umowy przez osobę reprezentującą Fundusz jest równoznaczny z zawarciem umowy z naszym Funduszem. Następnie PKO BP Bankowy OFE wysyła Państwa dane zawarte na umowie do akceptacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku zmiany funduszu uzyskanie członkostwa w PKO BP Bankowym OFE następuje z dniem dokonania zmian w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych.

loaderek.gifoverlay.png