Formularz pierwszego przystąpienia do PKO OFE

Formularz umowy o członkostwo w PKO BP Bankowym Otwartym Funduszu Emerytalnym z wnioskiem o przyjęcie do Funduszu dla osoby nie będącej członkiem innego otwartego funduszu emerytalnego

Formularz umowy pierwszego przystąpienia

Zanim wypełnisz formularz zapoznaj się z treścią poniższych dokumentów:

Informacja KNF dotycząca otwartych funduszy emerytalnych

Prospekt Informacyjny

Regulamin korzystania z usług informacyjnych PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Informacja o skutkach niezłożenia dyspozycji dot. wskazania osób uprawnionych do dziedziczenia środków zgromadzonych w PKO BP Bankowym OFE.

Instrukcja wypełniania formularza

Informacja dla osób urodzonych w latach 1949-1953 (wybrane artykuły z ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych)

Prosimy o wypełnienie formularza umowy i wysłanie do PKO BP Bankowego OFE pod adres ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.
W przypadku:

  • istnienia między małżonkami innego stosunku majątkowego niż ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest potwierdzenie tego faktu oryginałem odpowiedniego dokumentu lub jego kopią, poświadczoną za zgodność z oryginałem (notarialnie, w placówce ZUS bądź w urzędzie administracji centralnej lub samorządowej),
  • gdy Klient jest osobą niepełnoletnią prosimy o pisemną zgodę na przystąpienie do PKO BP Bankowego OFE podpisaną przez przedstawiciela ustawowego Klienta,
  • wystąpienia z wnioskiem o przyjęcie do funduszu osoby urodzonej pomiędzy 1949 a 1968 r., która nie podlegała ubezpieczeniu społecznemu od 1 stycznia 1999 r. prosimy o zapoznanie się z "Informacją dla osób urodzonych w latach 1949-1953 (wybrane artykuły z ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych).

Po podpisaniu umowy przez osobę reprezentującą Fundusz jeden egzemplarz umowy zostaje odesłany.
Moment podpisania umowy przez osobę reprezentującą Fundusz jest równoznaczny z zawarciem umowy z naszym Funduszem. Następnie PKO BP Bankowy OFE wysyła Państwa dane zawarte na umowie do akceptacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

loaderek.gifoverlay.png