Ład korporacyjny

Zarząd  PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej („Towarzystwo”) przyjął do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego („Zasady”), w zakresie dotyczącym kompetencji i obowiązków Zarządu, tj. prowadzenia spraw Towarzystwa  i jego reprezentacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem Towarzystwa, a także z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa.

 

Rada Nadzorcza Towarzystwa  przyjęła do stosowania Zasady, w zakresie dotyczącym kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej, tj. nadzorowania działalności Towarzystwa,  zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki, a także z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa.

 

Walne Zgromadzenie przyjęło i deklaruje, że  działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie stosowało „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa.

 

Z uwagi na fakt, że Towarzystwo posiada jednego akcjonariusza, nie dotyczą Towarzystwa i w konsekwencji nie podlegają stosowaniu zasady ładu korporacyjnego wskazane w § 8 ust. 4, § 9 ust.1 i ust 6, § 10 ust.3 oraz w § 31 ust. 3 Zasad ładu korporacyjnego.

 

Ponadto, Towarzystwo  stosuje "Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych", który został przyjęty przez podmioty skupione wokół Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

 

W dniu 5 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza Towarzystwa podjęła uchwałę w sprawie oceny stosowania przez Towarzystwo zasad ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza Towarzystwa oceniła, że według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., przyjęte przez Towarzystwo zasady ładu korporacyjnego, są stosowane w przyjętym do stosowania zakresie, w tym z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa.

 

 

 

loaderek.gifoverlay.png