Ład korporacyjny

Zarząd PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej („Towarzystwo”) przyjął do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego („Zasady”), w zakresie dotyczącym kompetencji i obowiązków Zarządu, tj. prowadzenia spraw Towarzystwa i jego reprezentacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem Towarzystwa, a także z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa.

Rada Nadzorcza Towarzystwa przyjęła do stosowania Zasady, w zakresie dotyczącym kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej, tj. nadzorowania działalności Towarzystwa, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki, a także z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa.

Walne Zgromadzenie przyjęło i deklaruje, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie stosowało „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa.

Z uwagi na fakt, że Towarzystwo posiada jednego akcjonariusza, nie dotyczą Towarzystwa i w konsekwencji nie podlegają stosowaniu zasady ładu korporacyjnego wskazane w § 8 ust. 4, § 9 ust.1 i ust 6, § 10 ust.3 oraz w § 31 ust. 3 Zasad ładu korporacyjnego.

Ponadto, Towarzystwo stosuje "Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych", który został przyjęty przez podmioty skupione wokół Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

W dniu 22 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza Towarzystwa podjęła uchwałę w sprawie oceny stosowania przez Towarzystwo zasad ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza Towarzystwa oceniła, że według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., przyjęte przez Towarzystwo zasady ładu korporacyjnego, są stosowane w przyjętym do stosowania zakresie, w tym z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa.

loaderek.gifoverlay.png