Aktualności

2013.04.16

Przejęcie zarządzania OFE POLSAT

Szanowni Państwo, Członkowie OFE POLSAT

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 lutego 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wyraziła zgodę na przejęcie zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym POLSAT („OFE POLSAT”) przez PKO BP BANKOWY PTE S.A. Zgodnie z treścią wydanego przez Komisję zezwolenia, przejęcie zarządzania odbędzie się na następujących warunkach i w następujących datach:

  1. datę rozpoczęcia likwidacji OFE POLSAT ustalono na 16 kwietnia 2013 roku – począwszy od tego momentu Otwarty OFE POLSAT będzie zarządzany przez PKO BP BANKOWY PTE S.A.;
  2. datę zakończenia likwidacji OFE POLSAT ustalono na 19 lipca 2013 roku - z tą datą aktywa OFE POLSAT zostaną przeniesione do PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego („PKO BP Bankowego OFE”), a tym samym Członkowie OFE POLSAT staną się Członkami PKO BP Bankowego OFE;
  3. wejście w życie zmiany § 13 ust. 3 statutu PKO BP Bankowego OFE, obniżającej opłatę potrącaną od kwoty wpłacanych składek do wysokości 3,4% nastąpi nie później, niż w dacie zakończenia likwidacji OFE POLSAT, tj. w dniu 19 lipca 2013 roku.     

Pragniemy Państwa poinformować, iż Członkowie OFE POLSAT nie dokonują żadnych formalności w związku z przejęciem zarządzania, a odbywa się ono w drodze zachodzących pomiędzy zaangażowanymi funduszami procedur administracyjno-prawnych, ściśle określonych ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Serwis transakcyjny E-Fund jest do Państwa dyspozycji na stronie www.ptepolsat.com.pl gdzie w każdym momencie mogą Państwo sprawdzić stan swojego rachunku w OFE POLSAT.

W terminie 30 dni od dnia połączenia OFE POLSAT z PKO BP Bankowym OFE (razem „Fundusze”) tj. 30 dni od dnia 19 lipca 2013 r. PKO BP BANKOWY PTE S.A. prześle do Państwa korespondencję, która będzie zawierała m.in. informację o nadanym numerze rachunku Członka w PKO BP Bankowym OFE oraz o sposobie logowania do  Wirtualnego Biura Klienta na stronie internetowej PKO BP Bankowego OFE, pod adresem www.pkopte.pl, co pozwoli Państwu na bezpośredni wgląd do rachunku.

Jednocześnie PKO BP BANKOWY PTE pragnie Państwa zapewnić, iż zrobi wszystko, by klienci obu Funduszy odczuli wartość dodaną wynikającą z połączenia, a samą transakcję postara się przeprowadzić sprawnie i w sposób jak najmniej odczuwalny dla Członków Funduszy.