Aktualności

2023.12.07

Ogłoszenie o zmianie Statutu PKO DFE

 

Zgodnie z § 22 ust. 2 Statutu PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny
(„Fundusz”, „PKO DFE”)
reprezentowany przez PKO BP BANKOWY
Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Spółkę Akcyjną („Spółka”)

ogłasza poniżej treść zmian w Statucie PKO DFE
uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
w dniu 29 sierpnia 2023 roku

Dokonuje się zmiany Statutu PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego w ten sposób, że:

1)   w § 1 Statutu Funduszu dotychczasowe punkty 18) – 25) oznacza się odpowiednio jako punkty 19) – 26), a także dodaje się nowy punkt 18) w następującym brzmieniu:
 „18) trwały nośnik    oznacza każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane;”
2)  § 13 Statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
㤠13
1.    Umowa IKE jest zawierana w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Załącznikami do Umowy IKE są: regulamin prowadzenia IKE przez Fundusz, zawierający szczegółowe zasady prowadzenia IKE przez Fundusz oraz tabela opłat, zawierająca informacje na temat opłat obciążających Oszczędzającego. Zmiany regulaminu lub tabeli opłat, o których mowa w zdaniu poprzednim, dokonuje Fundusz, w formie uchwały Zarządu Towarzystwa oraz przekazuje Oszczędzającemu informację o zmianie.
2.    Umowa IKE zostaje zawarta z Funduszem:
1)     w przypadku formy pisemnej i formy elektronicznej – z chwilą podpisania, przez osobę przystępującą do Funduszu i osobę działającą w imieniu Funduszu, formularza Umowy IKE zawierającego wymagane dane i informacje, albo
2)     w przypadku formy dokumentowej – z chwilą utrwalenia na trwałym nośniku jej treści, zawierającej wymagane dane i informacje.
3.    Oszczędzający, który dokonał w danym roku kalendarzowym wypłaty transferowej
z IKE do programu emerytalnego, nie może w tym samym roku zawrzeć umowy o prowadzenie IKE.
4.    W przypadku zawarcia Umowy IKE z osobą przystępującą do Funduszu, posiadającą IKE prowadzone przez inną instytucję finansową lub mającą zgromadzone środki w programie emerytalnym i mającą zamiar dokonania transferu tych środków na IKE, Fundusz wydaje Oszczędzającemu potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie IKE, zgodnie z przepisami Ustawy o IKE oraz IKZE, przy czym potwierdzeniem tym może być drugi egzemplarz Umowy IKE, wydany przez Fundusz Oszczędzającemu.
5.    Umowa IKE ulega rozwiązaniu z chwilą przekazania środków Oszczędzającego w wyniku dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu z IKE.
6.    Umowa IKE może zostać wypowiedziana przez Fundusz lub Oszczędzającego, jeżeli wystąpią przesłanki wypowiedzenia wskazane w Umowie IKE. W przypadku wypowiedzenia Umowy IKE przez którąkolwiek ze stron, Fundusz pouczy Oszczędzającego o wynikających z przepisów prawa pomniejszeniach środków zgromadzonych na IKE podlegających zwrotowi,
a w przypadku wypowiedzenia przez Fundusz, pouczy on również Oszczędzającego
o możliwości dokonania wypłaty transferowej.”
3)  § 14 Statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
㤠14
1.    Umowa IKZE jest zawierana w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Załącznikami do Umowy IKZE są: regulamin prowadzenia IKZE przez Fundusz, zawierający szczegółowe zasady prowadzenia IKZE przez Fundusz oraz tabela opłat, zawierająca informację na temat opłat obciążających Oszczędzającego. Zmiany regulaminu lub tabeli opłat, o których mowa w zdaniu poprzednim, dokonuje Fundusz, w formie uchwały Zarządu Towarzystwa oraz przekazuje Oszczędzającemu informację o zmianie.
2.    Umowa IKZE zostaje zawarta z Funduszem:
1)     w przypadku formy pisemnej i formy elektronicznej – z chwilą podpisania, przez osobę przystępującą do Funduszu i osobę działającą w imieniu Funduszu, formularza Umowy IKZE zawierającego wymagane dane i informacje, albo
2)     w przypadku formy dokumentowej – z chwilą utrwalenia na trwałym nośniku jej treści, zawierającej wymagane dane i informacje.
3.    W przypadku zawarcia Umowy IKZE z osobą przystępującą do Funduszu, posiadającą IKZE prowadzone przez inną instytucję finansową i mającą zamiar dokonania transferu tych środków na IKZE, Fundusz wydaje Oszczędzającemu potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie IKZE, zgodnie z przepisami Ustawy o IKE oraz IKZE, przy czym potwierdzeniem tym może być drugi egzemplarz Umowy IKZE, wydany przez Fundusz Oszczędzającemu.
4.    Umowa IKZE ulega rozwiązaniu z chwilą przekazania środków Oszczędzającego
w wyniku dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu z IKZE.
5.    Umowa IKZE może zostać wypowiedziana przez Fundusz lub Oszczędzającego, jeżeli wystąpią przesłanki wypowiedzenia wskazane w Umowie IKZE.” .

Jednocześnie Fundusz informuje, że w dniu 20 listopada 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zmianę Statutu PKO DFE, zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia, oraz zezwolenia na skrócenie terminu wejścia tej zmiany w życie, w ten sposób, że zmiana Statutu PKO DFE wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia, tj. w dniu 7 grudnia 2023 r.

loaderek.gifoverlay.png