Aktualności

2021.06.25

Ogłoszenie o zmianie Statutu PKO DFE

Zgodnie z § 22 ust. 2 Statutu PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny
(„Fundusz”, „PKO DFE”)
reprezentowany przez PKO BP BANKOWY
Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Spółkę Akcyjną („Spółka”)

ogłasza poniżej treść zmian w Statucie PKO DFE
uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
w dniu 26 kwietnia 2021 roku

Dokonuje się zmiany Statutu PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego w ten sposób, że
ust. 4 w § 9 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Adres Depozytariusza jest następujący: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa.”.

Jednocześnie Fundusz informuje, że w dniu 11 czerwca 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zmianę Statutu PKO DFE, zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia, oraz zezwolenia na skrócenie terminu wejścia tej zmiany w życie, w ten sposób, że zmiana Statutu PKO DFE wejdzie w życie
z dniem jej ogłoszenia, tj. w dniu 25 czerwca 2021 r.loaderek.gifoverlay.png