Aktualności

2019.05.22

Ogłoszenie o zmianie Statutu PKO DFE

 

PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny

(dalej „Fundusz”)

reprezentowany przez PKO BP BANKOWY

Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Spółkę Akcyjną (dalej „Spółka”)

 

ogłasza poniżej treść zmiany Statutu Funduszu

uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

w dniu 8 marca 2019 r.

 

Dokonuje się zmiany Statutu Funduszu w ten sposób, że:

1)      § 11 ust. 7 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„7.  Z zastrzeżeniem ust. 7a oraz ust. 8, wypłata środków zgromadzonych na IKE prowadzonym przez Fundusz następuje wyłącznie na wniosek Oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu jednego z poniższych warunków:

1)      dokonywania przez niego wpłat na IKE co najmniej w pięciu dowolnych latach kalendarzowych albo

2)      dokonania przez niego ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.”;

2)      w § 11 Statutu Funduszu po ust. 7 dodaje się ust. 7a w następującym brzmieniu:

„7a. Warunków, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i pkt 2, nie stosuje się w stosunku do środków przeniesionych z programu emerytalnego na IKE.”;

3)      § 11 ust. 9 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„9.  Wypłata środków zgromadzonych na IKE prowadzonym przez Fundusz może nastąpić jako wypłata jednorazowa albo wypłata w ratach, przy czym Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE ani dokonywać wpłat na IKE.”;

4)      § 12 ust. 10 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE prowadzonym przez Fundusz może nastąpić jako wypłata jednorazowa albo wypłata w ratach, przy czym wypłata w ratach następuje przez okres co najmniej 10 lat, a jeżeli wpłaty na IKZE były dokonywane przez mniej niż 10 lat, wypłata
w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty. Oszczędzający lub Osoba Uprawniona może w każdym czasie zmienić wniosek o dokonanie wypłaty w ratach i żądać wypłaty jednorazowej, o ile nie zostały wypłacone wszystkie środki zgromadzone na IKZE. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie rozpocząć gromadzenia oszczędności na IKZE ani dokonywać wpłat na IKZE.”.

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 14 maja 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zmianę Statutu Funduszu, zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia oraz zezwoliła na skrócenie terminu wejścia tej zmiany w życie, w ten sposób, że zmiana Statutu Funduszu wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia, tj. z dniem 22 maja 2019 r.