Aktualności

2023.12.07

Nowy tryb zawierania umów PKO IKE i PKO IKZE

Od 7 grudnia 2023 roku PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna, zarządzające PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym udostępnia klientom Funduszu nowy, szybszy i łatwiejszy sposób zawierania umów o prowadzenie  PKO IKE i PKO IKZE.


Usługi świadczone przez Towarzystwo drogą elektroniczną obejmują:  

1)    zawarcie Umowy IKE lub Umowy IKZE w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku;
2)    zawarcie Umowy IKE lub Umowy IKZE w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku;
3)    podgląd przez Użytkownika jego danych osobowych, danych transakcyjnych i historii transakcji oraz aktualizację danych kontaktowych.
Towarzystwo świadczy wyżej wymienione Usługi 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem swojej strony internetowej: www.pkopte.pl.

Zawarcie Umowy IKE lub Umowy IKZE w formie dokumentowej.

Usługa zawierania Umów IKE lub Umów IKZE w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku obejmuje możliwość wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego elektronicznego formularza udostępnionego w Serwisie w celu zawarcia z Funduszem Umowy IKE lub Umowy IKZE w formie dokumentowej, tj.:
– formularza Umowy IKE,
– formularza Umowy IKZE.
Forma dokumentowa oznacza, że dla skutecznego zawarcia umowy za pośrednictwem Serwisu nie jest wymagane złożenie przez Użytkownika i przez uprawnionego przedstawiciela Funduszu podpisu na formularzu umowy.
Po weryfikacji poprawności złożonego formularza przez dedykowane narzędzia w Serwisie, nastąpi zawarcie Umowy IKE lub Umowy IKZE.
Umowa IKE lub Umowa IKZE utrwalona na trwałym nośniku, zawierająca wymagane dane i informacje (wygenerowana w formacie PDF) wraz z potwierdzeniem jej zawarcia jest następnie automatycznie wysyłana w postaci zaszyfrowanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wraz z informacją o sposobie odczytania zaszyfrowanych dokumentów.

Zawarcie Umowy IKE lub Umowy IKZE w formie elektronicznej.

Usługa zawierania Umów IKE lub Umów IKZE w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku obejmuje możliwość wypełnienia formularza Umowy IKE lub Umowy IKZE udostępnionego na stronie internetowej Funduszu, opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie przesłanie na adres: bok@pkopte.pl.
Forma elektroniczna oznacza, że dla skutecznego zawarcia umowy wymagane jest złożenie na formularzu umowy przez Użytkownika i przez uprawnionego przedstawiciela Funduszu kwalifikowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego.
Po pozytywnej weryfikacji Umowy IKE lub Umowy IKZE jest ona podpisywana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez przedstawiciela Funduszu i po opatrzeniu jej hasłem, odsyłana do Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail.
Pisemne potwierdzenie zawarcia Umowy IKE lub Umowy IKZE wraz z informacją w zakresie danych umożliwiających dostęp on-line do konta Użytkownika (nr oszczędzającego oraz numer PIN) jest wysyłane do Użytkownika w postaci papierowej na wskazany przez niego adres korespondencyjny.

Podgląd danych osobowych Użytkownika, danych transakcyjnych i historii transakcji oraz  aktualizacja danych kontaktowych.

Usługa podglądu przez Użytkownika jego danych osobowych, danych transakcyjnych i historii transakcji oraz aktualizacja danych kontaktowych jest dostępna po uprzednim zalogowaniu do Serwisu.
Szczegóły dotyczące nowej formy zawierania umów oraz usług świadczonych drogą elektroniczną zawarte są w „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w PKO Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym”*, dostępnym na naszej stronie internetowej.

* wyrazy pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną
w PKO Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym”


loaderek.gifoverlay.png