Inne obowiązki informacyjne

Wyciąg ze stanu rachunku

Fundusz zobowiązany jest również do dostarczania swoim Członkom pisemnej informacji (nie rzadziej niż co 12 miesięcy) o środkach znajdujących się na rachunku, o terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, a także o wynikach działalności lokacyjnej Funduszu.

Informacja na temat zasad uczestniczenia i głosowania na walnych zgromadzeniach spółek przez fundusze emerytalne zarządzane przez PKO BP BANKOWY PTE S.A.

PKO BP BANKOWY PTE S.A. (dalej „PKO PTE”), przy wykonywaniu praw głosów z akcji spółek wchodzących w skład portfeli funduszy emerytalnych zarządzanych przez PKO PTE („Fundusze”), kieruje się poniżej wymienionymi zasadami: 

1. Podejmując decyzję o uczestnictwie w walnym zgromadzeniu (dalej „WZ”), PKO PTE dąży przede wszystkim do  uczestnictwa w WZ spółek uznanych za kluczowe, tj. spółek wobec których spełnione jest jedno z następujących kryteriów:

  • łączna liczba posiadanych przez Fundusze papierów wartościowych danej spółki daje prawo do minimum 5% głosów na WZ,
  • spółka wchodzi w skład indeksu WIG30 obejmującego największe i charakteryzujące się najwyższą płynnością spółki, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Na walnych zgromadzeniach spółek, Fundusze są reprezentowane przez umocowanego pełnomocnika, wyznaczonego przez PKO PTE. Pełnomocnik jest upoważniony do głosowania wyłącznie zgodnie z otrzymaną instrukcją.

3. Najpóźniej do końca czerwca każdego roku, na stronie internetowej http://www.pkopte.pl/ publikowany jest wykaz głosowań na zgromadzeniach akcjonariuszy i obligatariuszy, w których Fundusze uczestniczyły w roku poprzednim, z podaniem nazwy emitenta, daty WZ, liczby głosów, którymi dany Fundusz dysponował na WZ oraz informacji na temat przedmiotu uchwały, a także sposobu głosowania Funduszu. Wykaz obejmuje uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej.

Wykaz głosowań

Wykaz głosowań na zgromadzeniach akcjonariuszy i obligatariuszy, w których brał udział PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny obejmuje uchwały wskazane powyżej podjęte po dniu 31 grudnia 2004r. W celu uzyskania dostępu do wykazu głosowań należy wybrać rok emisji z poniższej listy wykazu głosowań:

loaderek.gifoverlay.png