Aktualności

2022.10.31

Promocja PKO IKZE i PKO IKE.

PKO BP BANKOWY PTE SA wprowadza promocję dla Umów PKO IKZE oraz Umów PKO IKE  zawartych drogą korespondencyjną (decyduje data zawarcia umowy) w okresie od 1 listopada 2022 roku do 28 lutego 2023 roku.
Dla Umów PKO IKZE oraz Umów PKO IKE zawartych w tym okresie Towarzystwo nie będzie pobierało opłat od dokonanych wpłat w całym okresie obowiązywania umowy.

Szczegóły Promocji:

W trakcie całego okresu obowiązywania umowy w przypadku Umów IKZE i Umów IKE zawartych w trybie korespondencyjnym w Okresie Promocji, tj. od 1 listopada 2022 r. do 28 lutego 2023 r. (według daty zawarcia umowy) nie będzie pobierana opłata od Wpłat dokonywanych odpowiednio na IKZE lub IKE.

Pozostałe opłaty związane z prowadzeniem IKZE lub IKE.

Towarzystwo będzie pobierać od Oszczędzającego opłatę w wysokości 10% kwoty odpowiednio: Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu, lecz nie mniej niż 36 złotych i nie więcej niż 200 złotych – w przypadku dokonania Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy IKZE lub dnia zawarcia Umowy IKE w Okresie Promocji, z wyłączeniem przypadku wypowiedzenia Umowy IKZE zgodnie z §15 ust. 2 Regulaminu IKZE, a także z wyłączeniem wypowiedzenia Umowy IKE zgodnie z §15 ust. 2 Regulaminu IKE. Opłata, o której mowa powyżej, będzie potrącana z wypłacanych, transferowanych lub zwracanych środków pieniężnych.

Pojęcia pisane powyżej wielką literą mają znaczenie nadane im odpowiednio w Regulaminie prowadzenia IKZE lub Regulaminie prowadzenia IKE dostępnych na stronie internetowej www.pkopte.pl  

loaderek.gifoverlay.png