Aktualności

2023.10.31

Promocja PKO IKE i PKO IKZE!

PKO BP BANKOWY PTE S.A. wprowadza promocję dla Umów PKO IKZE oraz Umów PKO IKE zawartych w okresie od 1 listopada 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku, z wyłączeniem umów zawartych za pośrednictwem Dystrybutorów, w której dla Umów PKO IKZE oraz Umów PKO IKE zawartych w tym okresie Towarzystwo nie będzie pobierało opłat od dokonanych wpłat w całym okresie obowiązywania umowy.


Szczegóły Promocji*:

W trakcie całego okresu obowiązywania umowy w przypadku Umów IKZE i Umów IKE zawartych w okresie od 1 listopada 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. (decyduje data zawarcia umowy**), z wyłączeniem umów zawartych za pośrednictwem Dystrybutorów, nie będzie pobierana opłata od Wpłat dokonywanych odpowiednio na IKZE lub IKE.

Informacja o pozostałych opłatach związanych z prowadzeniem IKZE lub IKE oraz o kosztach działalności PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego:

Towarzystwo będzie pobierać od Oszczędzającego opłatę w wysokości 10% kwoty odpowiednio: Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu, lecz nie mniej niż 36 złotych i nie więcej niż 200 złotych – w przypadku dokonania Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy IKZE lub dnia zawarcia Umowy IKE, z wyłączeniem przypadku wypowiedzenia Umowy IKZE zgodnie z §15 ust. 2 Regulaminu IKZE, a także z wyłączeniem wypowiedzenia Umowy IKE zgodnie z §15 ust. 2 Regulaminu IKE. Opłata, o której mowa powyżej, będzie potrącana z wypłacanych, transferowanych lub zwracanych środków pieniężnych.

Działalność PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego finansowana jest bezpośrednio z jego aktywów lub ze środków Towarzystwa. Informacje dotyczące kosztów działalności Funduszu pokrywanych z jego aktywów wskazane są w Statucie Funduszu.

*Pojęcia pisane powyżej wielką literą mają znaczenie nadane im odpowiednio w Regulaminie prowadzenia PKO Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego lub Regulaminie prowadzenia PKO Indywidualnego Konta Emerytalnego dostępnych na stronie internetowej www.pkopte.pl.
**UWAGA! Wypełnienie przez klienta formularza umowy inicjuje proces zawarcia umowy, lecz nie jest równoznaczne z jej zawarciem. Aby skorzystać z promocji, zachęcamy do niezostawiania decyzji o zawarciu umowy na ostatnią chwilę.

Tabela opłat dla Umów PKO IKZE zawieranych w okresie promocji od 1 listopada 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
Tabela opłat dla Umów PKO IKE zawieranych w okresie promocji od 1 listopada 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
Statut PKO DFE
Wizytówka PKO DFE

loaderek.gifoverlay.png