Aktualności

2021.11.01

Promocja dla Umów PKO IKZE oraz Umów PKO IKE

PKO BP BANKOWY PTE SA wprowadza promocję dla Umów PKO IKZE oraz Umów PKO IKE  zawartych drogą korespondencyjną (decyduje data zawarcia umowy) w okresie od 1 listopada 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku. Dla Umów PKO IKZE oraz Umów PKO IKE zawartych w tym okresie Towarzystwo nie będzie pobierało opłat od dokonanych Wpłat w całym okresie obowiązywania umowy.

Szczegóły Promocji:

W trakcie całego okresu obowiązywania umowy w przypadku Umów IKZE i Umów IKE zawartych w trybie korespondencyjnym w Okresie Promocji, tj. od 1 listopada 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. (według daty zawarcia umowy) nie będzie pobierana opłata od Wpłat dokonywanych odpowiednio na IKZE lub IKE.

Pozostałe opłaty związane z prowadzeniem IKZE lub IKE - Towarzystwo będzie pobierać od Oszczędzającego opłatę w wysokości 10% kwoty odpowiednio: Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu, lecz nie mniej niż 36 złotych i nie więcej niż 200 złotych – w przypadku dokonania Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy IKZE lub dnia zawarcia Umowy IKE w Okresie Promocji, z wyłączeniem przypadku wypowiedzenia Umowy IKZE zgodnie z §15 ust. 2 Regulaminu IKZE, a także z wyłączeniem wypowiedzenia Umowy IKE zgodnie z §15 ust. 2 Regulaminu IKE. Opłata, o której mowa powyżej, będzie potrącana z wypłacanych, transferowanych lub zwracanych środków pieniężnych.

Pojęcia pisane powyżej wielką literą mają znaczenie nadane im odpowiednio w Regulaminie prowadzenia IKZE lub Regulaminie prowadzenia IKE dostępnych na stronie internetowej www.pkopte.pl

Tabela opłat dla Umów IKZE zawartych w trybie korespondencyjnym w okresie promocji od 1 listopada 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

Tabela opłat dla Umów IKE zawartych w trybie korespondencyjnym w okresie promocji od 1 listopada 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

loaderek.gifoverlay.png